SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovdiela Božej všemohúcnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC311


311 Anjeli a udia, rozumov a slobodn tvory, maj smerova k svojmu poslednmu cieu slobodnou(396) vobou a uprednostujcou lskou. Preto mu zs zo sprvnej cesty. A v skutonosti zhreili.(1849) Tak vstpilo do sveta morlne zlo, neporovnatene horie ako zlo fyzick. Boh nie je nijako, ani priamo, ani nepriamo, prinou morlneho zla. Dopa ho vak, lebo repektuje slobodu svojho stvorenia a vie zo zla tajomnm spsobom vyvodi dobro:
Lebo vemohci Boh kee je nanajv dobr, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo nieo zl, keby nebol a tak mocn a dobr, e by neurobil dobr aj zo zla.

KKC 997

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 11. lnok VERM VO VZKRIESENIE TELA
     odsek: 
odstavec: I. Kristovo a nae vzkriesenie
       tma: AKO VSTAN MTVI?

997 o znamen vsta z mtvych? Pri smrti, teda pri oddelen due od tela, telo loveka podlieha rozkladu, km jeho dua ide v strety Bohu,(366) i ke ete oakva, e sa spoj so svojm oslvenm telom. Boh vo svojej vemohcnosti definitvne d nmu telu neporuiten ivot, ke ho mocou Jeiovho zmtvychvstania spoj s naou duou.

KKC1004


1004 V oakvan toho da telo a dua veriaceho maj u as na dstojnosti by v Kristovi.(364) Z toho vyplva, e treba ma v cte vlastn telo, ale aj telo blneho, najm ke trp:(1397)
Ale telo je pre Pna a Pn pre telo. A Boh aj Pna vzkriesil a vzkriesi aj ns svojou mocou. Vari neviete, e vae tel s Kristovmi dmi? Nepatrte sebe Oslavujte teda Boha vo svojom tele (1Kor 6,13-15.19-20).