SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZavŕšenie Cirkvi v nebeskej sláve
Zobrazova/Nezobrazova

KKC769


769 Cirkev bude zaven a v nebeskej slve pri Kristovom slvnom prchode.(671, 2818) A dovtedy Cirkev kra na svojej pti medzi prenasledovaniami sveta a Bomi techami. Vie, e tu na zemi je vo vyhnanstve, vzdialen od Pna a ti po plnom prchode Krovstva, po chvli, ke sa spoj v slve so svojm Krom. (675) Zavenie Cirkvi a jej prostrednctvom i sveta v slve sa neuskuton bez vekch skok. A vtedy vetci spravodliv ponc Adamom,(1045) od spravodlivho bela a po poslednho vyvolenho, bud zhromaden vo veobecnej Cirkvi u Otca.

KKC1042

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1042 Na konci ias dosiahne Boie krovstvo svoju plnos.(769) Po veobecnom sde bud spravodliv naveky kraova s Kristom, oslven na tele i na dui, a aj sm vesmr bude obnoven:(670)
Vtedy Cirkev bude zaven v nebeskej slve, ke spolu s udskm pokolenm bude dokonale obnoven v Kristovi aj cel svet, ktor je zko spt s lovekom a skrze neho dosahuje svoj cie. (310)

KKC1821

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1821 Meme teda dfa v nebesk slvu, ktor Boh prisbil tm, o ho miluj a plnia jeho vu. Kad z ns m vo vetkch situcich dfa, e s Boou milosou vytrv do konca(2016) (Mt 10,22) a dosiahne nebesk blaenos ako ven odplatu od Boha za dobr skutky vykonan s Kristovou milosou. V ndeji sa Cirkev modl,(1037) aby boli vetci udia spasen (1Tim 2,4), a vrcne ti po spojen s Kristom, svojm enchom v nebeskej slve.
Dfaj, [dua moja,] dfaj, lebo nevie ani da, ani hodiny. Bedli starostlivo, lebo vetko sa rchlo pominie, hoci tvoja tba rob pochybnm to, o je ist, a dlhm i vemi krtky as. Mysli na to, e m viac bude bojova, tm viac prejav lsku, ktorou miluje Boha, a tm viac sa bude radova so svojm Milovanm v radosti a slasti, ktor sa nikdy nemu skoni.

KKC2550

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 10. lnok DESIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Chcem vidie Boha
       tma: 

2550 Na tejto ceste dokonalosti Duch a nevesta volaj tch, o ich povaj, k dokonalmu spoloenstvu s Bohom:
Tam bude opravdiv slva, kde nikto nebude chvlen ani omylom, ani lichotenm; skuton pocta, ktor sa neodoprie nikomu, kto je jej hoden, a neudel sa iadnemu nehodnmu; ale ani sa jej nebude doadova nikto nehodn, kde bude pripusten iba ten, kto je hoden; [tam bude] opravdiv pokoj, kde nikto nebude zna nijak protivenstv ani od seba samho, ani od druhho. Odmenou za nos bude on, ktor dal nos a prisbil sm seba, nad ktorho neme by ni lepie a vie ,Ja budem ich Bohom a oni bud mojm udom (Lv 26,12) Tak sa toti sprvne chpe i to, o hovor Apotol: ,Aby bol Boh vetko vo vetkch (1Kor 15,28). On bude cieom naich tob,(314) on, ktorho budeme vidie bez konca, milova bez prestenia a chvli bez navy. Tento dar, tto lska, tto innos bud isto spolon vetkm ako sm ven ivot.