SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSloboda a prvotný (dedičný) hriech
Zobrazova/Nezobrazova

KKC397


397 lovek pokan diablom(1707, 2541) nechal vo svojom srdci vyhasn dveru k svojmu Stvoriteovi, zneuil svoju slobodu a neposlchol Bo prkaz. V tom spoval prv hriech loveka. (1850) Odvtedy je kad hriech neposlunosou voi Bohu a nedostatkom dvery v jeho dobrotu.(215)

KKC407


407 Uenie o dedinom hriechu zko svisiace s uenm o vykpen, ktor uskutonil Kristus(2015) umouje jasne posdi situciu loveka a jeho innos vo svete.(2852) Hriechom prarodiov diabol zskal urit nadvldu nad lovekom, hoci lovek zostva slobodn. Dedin hriech m za nsledok porobu v moci toho, ktor odvtedy vldol smrou, ie diabla. Neuznva, e lovek m zranen prirodzenos, nchyln na zl, je prinou vekch omylov v oblasti vchovy, politiky, socilnej innosti a mravov.(1888)

KKC415

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

415 Boh ustanovil loveka v spravodlivosti, ale lovek na nahovranie Zlho u na zaiatku dejn zneuil svoju slobodu tm, e sa postavil proti Bohu a til dosiahnu svoj cie bez Boha.

KKC1707

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1707 Ale lovek, na nahovranie Zlho,(397) u na zaiatku dejn zneuil svoju slobodu Podahol pokueniu a spchal zlo. Uchovva si sce tbu po dobre, ale jeho prirodzenos je ranen dedinm hriechom. Stal sa nchylnm na zl a podlieha omylu:
A tak je lovek rozpolten sm v sebe. Cel ivot loveka, tak individulny, ako aj kolektvny, sa preto jav ako dramatick zpas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou.

KKC1714

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1714 lovek ranen vo svojej prirodzenosti dedinm hriechom podlieha omylu pri pouvan svojej slobody a je nchyln na zl.

KKC1739

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: II. udsk sloboda v ekonmii spsy
       tma: 

1739 Sloboda a hriech. udsk sloboda je ohranien a omyln. A skutone, lovek zlyhal. Slobodne zhreil.(387) Tm, e odmietol pln Boej lsky, oklamal sm seba; stal sa otrokom hriechu. Toto prv odcudzenie privodilo mnostvo alch.(401) Dejiny udstva u od svojich zaiatkov svedia o neastiach a utlaniach, ktor sa zrodili v srdci loveka ako nsledok zneuvania slobody.