SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrirodzený zákon a ľudská prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1955

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1955 Bo a prirodzen zkon ukazuje lovekovi cestu,(1787) ktorou m s, aby konal dobro a dosiahol svoj cie. Prirodzen zkon vyjadruje prv a zkladn prkazy, ktormi sa riadi morlny ivot.(396) Jeho zkladom je tba po Bohu a podriadenos Bohu, ktor je prameom a sudcom kadho dobra, ako aj zmysel pre druhho ako seberovnho.(2070) Jeho hlavn prkazy s vyjadren v Desatore. Tento zkon sa vol prirodzen nie vo vzahu k prirodzenosti nerozumnch bytost, ale preto, e rozum, ktor ho vyhlasuje, je vlastn udskej prirodzenosti:
Kde s teda napsan [tie normy], ak nie v knihe toho svetla, ktor sa vol Pravda? Odtia sa predpisuje kad spravodliv zkon a prechdza do srdca loveka, ktor kon spravodlivo, nie tak, e by sa presahoval, ale sa do akoby vtla, tak ako obraz, ktor prechdza z prstea do vosku, ale prste neopa.
Prirodzen zkon nie je ni in ako svetlo rozumu, ktor do ns vloil Boh a pomocou ktorho poznvame, o treba robi a omu sa vyhba. Toto svetlo a tento zkon dal Boh lovekovi pri stvoren.

KKC1956

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1956 Prirodzen zkon prtomn v srdci kadho loveka a stanoven rozumom je veobecn vo svojich prkazoch(2261) a jeho autorita sa vzahuje na vetkch ud. Vyjadruje dstojnos udskej osoby a uruje zklad jej prv a jej zkladnch povinnost:
Sprvne [mysliaci] rozum je opravdiv zkon; zhoduje sa s prirodzenosou; jestvuje u vetkch ud, je nemenn a ven, prikazujc vol k povinnosti, zakazujc odvracia od omylu Tento zkon sa nesmie nahradi inm zkonom, ani nie je dovolen obmedzi v nieom jeho platnos, ani ho nemono celkom zrui