SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPráva a povinnosti vyplývajúce z ľudskej prirodzenosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2104


2104 Vetci udia s povinn hada pravdu,(2467) najm v tom, o sa tka Boha a jeho Cirkvi, a ke ju poznali, prija ju a zachovva. Tto povinnos vyplva zo samej udskej prirodzenosti. Nie je v rozpore s primnou ctou voi rozlinm nboenstvm,(851) ktor nezriedka odzrkaduj l tej Pravdy, ktor osvecuje vetkch ud, ani s poiadavkou lsky, ktor pobda kresanov, aby lskavo, rozvne a trpezlivo zaobchdzal[i] s umi, ktor ij v omyle alebo v nevedomosti, o sa tka viery.

KKC 2106


2106 V nboenskej oblasti nikto nesmie by nten,(160) aby konal proti svojmu svedomiu, ani sa nikomu nesmie brni,(1782) aby v nleitch hraniciach konal poda svojho svedomia skromne alebo verejne, i u sm, alebo v spojen s inmi. (1738) Toto prvo sa zaklad na samej prirodzenosti udskej osoby, ktorej dstojnos vedie k tomu, aby slobodne shlasila s Boou pravdou, ktor presahuje asn poriadok. Preto toto prvo pretrvva aj u tch, ktor si neplnia povinnos hada pravdu a prija ju.

KKC 2273

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: POTRAT

2273 Neodaten prvo(1930) kadho nevinnho udskho jednotlivca na ivot je kontitutvnym prvkom obianskej spolonosti a jej zkonodarstva:
Obianska spolonos i politick moc musia uznva a repektova neodaten prva osoby. Prva loveka nezvisia ani od jednotlivcov, ani od rodiov a nie s ani koncesiou spolonosti a ttu. Patria k udskej prirodzenosti a s vlastn udskej osobe vaka stvoriteskmu inu, v ktorom m osoba svoj pvod. Medzi tmito zkladnmi prvami treba v tomto ohade pripomen prvo na ivot a telesn neporuitenos kadej udskej bytosti od chvle poatia a po smr.
Vo chvli, ke pozitvny zkon zbavuje nejak skupinu udskch bytost ochrany, ktor im m obianske zkonodarstvo poskytn, tt popiera rovnos vetkch pred zkonom. Ke tt nedva svoju moc do sluieb prv vetkch obanov a najm tch najslabch, s tm ohrozen samotn zklady prvneho ttu Ako dsledok repektovania a ochrany, ktor treba prizna ete nenarodenmu dieau u od chvle jeho poatia, m zkon stanovi primeran trestn sankcie za kad myseln poruenie jeho prv.

KKC2467

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. i v pravde
       tma: 

2467 lovek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinn ju repektova a dosvieda: V slade so svojou dstojnosou vetci udia, pretoe s osoby, s samou svojou prirodzenosou pobdan a zrove morlne povinn hada pravdu,(2104) predovetkm pravdu tkajcu sa nboenstva. S povinn poznan pravdu aj prija a cel svoj ivot usporiada poda poiadaviek pravdy.