SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPožičiavať peniaze na úroky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2269

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: MYSELN VRADA

2269 Piate prikzanie zakazuje robi nieo s myslom nepriamo spsobi smr nejakej osoby. Morlny zkon zakazuje vystavi niekoho bez zvanho dvodu nebezpeenstvu smrti, ako aj odmietnu pomoc osobe, ktor je v nebezpeenstve.
Ak udsk spolonos neinne prijma smrtiaci hlad a neusiluje sa mu eli je to pohorujca nespravodlivos a ak previnenie. Obchodnci, ktor svojimi ernckymi a obchodnckymi praktikami vyvolvaj hlad a smr svojich blnych, nepriamo pchaj vradu, za ktor s zodpovedn.
Za nemyseln vradu nie je lovek morlne zodpovedn.(2290) Ale neme by ospravedlnen od akho previnenia ten, kto bez primeranch dvodov konal tak, e spsobil smr, hoci nemal mysel ju zaprini.

KKC2449

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: VI. Lska k chudobnm
       tma: 

2449 U v Starom zkone rozmanit prvne opatrenia (rok odpustenia, zkaz poiiava na roky a zadriava mzdy, povinnos odovzdva desiatky, kadodenn vplata ndennkom, prvo paberkova hrozno a zbiera klasy) zodpovedaj povzbudeniu Deuteronmia: Chudobn nebud chba v krajine, kde bude bva, preto ti nariaujem, aby si otvral svoju ruku ndznemu a svojmu chudobnmu bratovi, ktor bude s tebou bva v krajine (Dt 15,11). Jei rob tieto slov svojimi: Ve chudobnch mte vdy medzi sebou, ale ma nemte vdy (Jn 12,8). Tm vak neru silu dvnych vrokov proti uom, ktor hovoria: Chceme kpi za peniaz malikch a chudobnch za jeden pr sandlov (Am 8,6), ale ns vyzva, aby sme spoznali jeho prtomnos v chudobnch, ktor s jeho bratmi: (1397)
Svt Ruena Limsk, ke jej raz matka vytala, e prijma do domu chudobnch a chorch, odpovedala: Ke slime chorm, sme Kristovou dobrou vou. (786)