SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPôvod Nového zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC83


83 Tradcia, o ktorej tu hovorme, pochdza od apotolov a odovzdva to, o oni prijali z Jeiovho uenia a prkladu a o ich nauil Duch Svt. Ve prv genercia kresanov ete nemala napsan Nov zkon a Nov zkon sm sved o procese ivej Tradcie.
Od nej treba odliova tradcie(1202, 2041) teologick, disciplinrne, liturgick alebo tkajce sa nbonosti,(2684) ktor sa postupom asu zrodili v miestnych cirkvch. S to osobitn formy prispsoben rznym miestam a obdobiam, ktormi sa prejavuje vek Tradcia. V jej svetle sa tieto tradcie mu pod vedenm Uiteskho radu Cirkvi zachova, zmeni alebo aj zanecha.

KKC 105

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: II. Inpircia a pravdivos Svtho psma
       tma: 

105 Autorom Svtho psma je Boh. o Boh zjavil a psomne sa nachdza a predklad vo Svtom psme, bolo zaznaen z vnuknutia Ducha Svtho.
Svt matka Cirkev na zklade apotolskej viery poklad vetky knihy Starho a Novho zkona i vetky ich asti za posvtn a knonick, pretoe, napsan z vnuknutia Ducha Svtho, maj za pvodcu Boha a ako tak boli odovzdan Cirkvi.