SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOčakávanie a nádej Izraela
Zobrazova/Nezobrazova

KKC529


529 Obetovanie Jeia v chrme (583) ho predstavuje ako prvorodenho, ktor patr Pnovi. So Simeonom a Annou cel oakvanie Izraela prichdza na stretnutie so svojm Spasiteom (tak tto udalos vol byzantsk tradcia). Jei je uznan za toko oakvanho Mesia,(439) za svetlo pohanov a slvu Izraela, ale aj za znamenie, ktormu bud odporova. Me bolesti predpovedan Mrii ohlasuje t in, dokonal a jedin obetu,(614) obetu kra, ktor prinesie spsu, ktor Boh pripravil pred tvrou vetkch nrodov.

KKC 673


673 Po nanebovstpen je Kristov prchod v slve blzky, hoci nm neprislcha pozna asy alebo chvle, ktor Otec uril svojou mocou (Skl ,7) Tento eschatologick prchod sa me uskutoni v ktorkovek chvu, hoci ho ete nieo zada, takisto ako aj konen skku, ktor ho bude predchdza.

KKC674


674 Prchod oslvenho Mesia zvis v kadej chvli dejn od jeho uznania celm Izraelom, ktorho as sa zatvrdila v nevere voi Jeiovi. Svt Peter to hovor jeruzalemskm idom po Turcach: Kajajte sa teda a obrte sa, aby sa zotreli vae hriechy a prili asy osvieenia od Pna. Vtedy pole Jeia, vm urenho Mesia, ktorho mus prija nebo a do ias, ke sa vetko obnov, ako o tom Boh odpradvna hovoril stami svojich svtch prorokov (Sk 3,19-21). A svt Pavol po om tvrd: Lebo ke ich strata je zmierenm sveta, m bude ich prijatie, ak nie ivot z mtvych? (Rim 11,15). Vstup plnho potu idov (840) do mesiskej spsy po plnom pote pohanov umon Boiemu udu dosiahnu Kristovu plnos, v ktorej bude Boh vetko vo vetkom(58) (1Kor 15,28).