SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNeuveď nás do pokušenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2846

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: VI. Neuve ns do pokuenia
       tma: 

2846 Tto prosba siaha ku koreom predchdzajcej, lebo nae hriechy s ovocm shlasu s pokuenm. Prosme nho Otca, aby ns do neho neuviedol.(164) Je ak preloi jednm slovom grcky vraz, ktor doslovne znamen nedovo, aby sme prili do pokuenia, nedopus, aby sme podahli pokueniu. Ve Boha nemono poka na zl a ani on sm nikoho nepoka (Jak 1,13); naopak, chce ns od pokuenia oslobodi. Prosme ho, aby nm nedovolil nastpi cestu, ktor vedie k hriechu. Sme zatiahnut do boja medzi telom a Duchom.(2516) Tto prosba naliehavo pros o Ducha rozoznvania a sily.

KKC2847

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: VI. Neuve ns do pokuenia
       tma: 

2847 Duch Svt nm umouje rozliova medzi skkou, ktor je nevyhnutn na rast vntornho loveka a m za cie osveden nos (Rim 5,3-5), a medzi pokuenm, ktor vedie k hriechu a smrti. Mme rozliova aj medzi pokuenm a shlasom s pokuenm.(2284) Rozliovanie napokon odhauje klamstvo pokuenia: zdanlivo je jeho predmet dobr, na pohad krsny a na poznanie vbiv (Gn 3,6), km jeho ovocm je v skutonosti smr.
Boh nechce, aby niekto robil dobro akoby z nevyhnutnosti, ale dobrovone No uitonos pokuenia je takto: Nikto okrem Boha nevie, o naa dua dostala [od neho], ani my sami; pokuenia to odhauj, aby nm viac nebolo skryt, ak sme, ale ke spoznme, o sme aby sme si uvedomili, i si elme svoje nenosti, a aby sme aj vzdvali vaky za dobr, ktor nm pokuenia odhalili.

KKC2848

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: VI. Neuve ns do pokuenia
       tma: 

2848 Neby uveden do pokuenia zaha v sebe rozhodnutie srdca: Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce Nik neme sli dvom pnom (Mt 6,21.24). Ak ijeme v Duchu, poda Ducha aj konajme (Gal 5,25). V tomto shlase s Duchom Svtm nm Otec dva silu.(1808) Skka, ktor na vs dolieha, je iba udsk. A Boh je vern. On vs nedovol ska nad vae sily, ale so skkou d aj schopnos, aby ste mohli vydra (1Kor 10,13).

KKC2849

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: VI. Neuve ns do pokuenia
       tma: 

2849 Takto boj a takto vazstvo s vak mon iba v modlitbe. Jei svojou modlitbou vaz nad Pokuiteom u na zaiatku a v poslednom zpase svojej smrtenej zkosti. Kristus ns v tejto prosbe k nmu Otcovi spja so svojm bojom a so svojm smrtenm zpasom.(540, 612) Nstojivo pripomna bedlivos srdca v spojen s jeho bedlivosou. (2612) Bedlivos je ostraitos srdca a Jei za ns pros Otca, aby ns zachoval vo svojom mene. Duch Svt sa usiluje vzbudzova v ns neprestajne tto bedlivos. Tto prosba nadobda cel svoj dramatick vznam vo vzahu k poslednmu pokueniu nho pozemskho boja; pros o vytrvalos a do konca.(162) Ha, prichdzam ako zlodej. Blahoslaven, kto bedl (Zjv 16,15).

KKC2863

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2863 Ke hovorme neuve ns do pokuenia, prosme Boha, aby nm nedovolil nastpi cestu, ktor vedie k hriechu. Tto prosba vrcne pros o Ducha rozoznvania a sily a naliehavo iada o milos bedlivosti a vytrvalosti a do konca.