SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNádej na nové nebo a novú zem
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1042

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1042 Na konci ias dosiahne Boie krovstvo svoju plnos.(769) Po veobecnom sde bud spravodliv naveky kraova s Kristom, oslven na tele i na dui, a aj sm vesmr bude obnoven:(670)
Vtedy Cirkev bude zaven v nebeskej slve, ke spolu s udskm pokolenm bude dokonale obnoven v Kristovi aj cel svet, ktor je zko spt s lovekom a skrze neho dosahuje svoj cie. (310)

KKC1043

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1043 Tto tajomn obnovu, ktor pretvor udstvo i svet, Svt psmo vol nov nebo a nov zem(671) (2Pt 3,13). Bude to definitvne uskutonenie Boieho plnu: zjednoti v Kristovi ako v hlave(280) vetko, o je na nebi aj o je na zemi(518) (Ef 1,10).

KKC1044

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1044 V tomto novom svete, nebeskom Jeruzaleme, bude Boh prebva medzi umi. Zotrie im z o kad slzu a u nebude smrti ani iau; ani nreku, ani bolesti viac nebude, lebo prv sa pominulo (Zjv 21,4).

KKC1045

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1045 Pre ud bude toto zavenie konenm uskutonenm jednoty udskho pokolenia,(775) ktor chcel Boh u od stvorenia sveta a ktorej bola putujca Cirkev akoby sviatosou. T, o bud zjednoten s Kristom, bud tvori spoloenstvo vykpench, Boie svt mesto(1404) (Zjv 21,2), Barnkovu manelku (Zjv 21,9). U ju nebude zraova hriech, neistota, samobos, ktor niia alebo zrauj pozemsk spoloenstvo ud. Oblaujce videnie, v ktorom sa Boh nevyerpatenm spsobom otvor vyvolenm, bude nevysychajcim prameom blaenosti, pokoja a vzjomnho spoloenstva.

KKC1046

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1046 Pokia ide o vesmr, Zjavenie hovor o hlbokej jednote osudu hmotnho sveta a loveka:
Ve stvorenie tobne oakva, e sa zjavia Bo synovia(349) v ndeji, e aj samo stvorenie bude vysloboden z otroctva skazy Ve vieme, e cel stvorenie spolone vzdych a zvja sa v prodnch bolestiach a doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, o mme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vntri vzdychme a oakvame vykpenie svojho tela (Rim 8,19-23).

KKC1047

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1047 Aj viditen vesmr je teda uren na to, aby bol pretvoren: Lebo treba, aby uveden do pvodnho stavu bez prekky slil spravodlivm a mal as na ich oslven vo vzkriesenom Jeiovi Kristovi.

KKC1048

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1048 Nepoznme as zavenia zeme a udstva,(673) ani spsob, akm bude vesmr pretvoren. Tvrnos tohto sveta, znetvoren hriechom, sa sce poma, ale sme pouen, e Boh pripravuje nov prbytok a nov zem, na ktorej prebva spravodlivos a ktorej blaenos spln a previ vetky tby po pokoji, ktor sa rodia v srdciach ud.

KKC1049

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1049 Oakvanie novej zeme vak nem oslabova, ale skr podnecova starostlivos o zveadenie tejto zeme, kde rastie to telo novej udskej rodiny, ktor u me poskytn urit nrt novho sveta. Preto hoci treba starostlivo rozliova pozemsk pokrok(2820) od rastu Kristovho krovstva, predsa vak v miere, v akej me prispie k lepiemu usporiadaniu udskej spolonosti, m vek vznam pre Boie krovstvo.

KKC1050

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: VI. Ndej na nov nebo a nov zem
       tma: 

1050 Lebo hodnoty,(1709) ako je udsk dstojnos, bratsk spoloenstvo a sloboda, ie vetky tie dobr plody prrody a naej prinlivosti, ktor sme v Pnovom Duchu a poda jeho prkazu rozmnoili na zemi, potom op njdeme, ale oisten od kadej neistoty, oiaren a premenen, ke Kristus odovzd Otcovi ven a univerzlne krovstvo. (260) Vtedy bude Boh vetko vo vetkom (1Kor 15,28) vo venom ivote:
ivot vo svojej podstate a pravde je Otec, ktor skrze Syna v Duchu Svtom vylieva na vetkch ako z pramea nebesk dary. Z jeho lskavosti s aj nm uom naozaj prisben dobr venho ivota.

KKC1405


1405 Nemme istej zvdavok ani zjavnej znak tejto vekej ndeje,(1042) ie ndeje na nov nebo a nov zem, na ktorch prebva spravodlivos (2Pt 3,13), ako Eucharistiu. Lebo vdy, ke sa slvi toto tajomstvo, uskutouje sa dielo nho vykpenia (1000) a my lmeme jeden chlieb, ktor je liekom nesmrtenosti a protijedom, aby sme nezomreli, ale navdy ili v Jeiovi Kristovi.