SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNádej ako teologálna čnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1813

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: 

1813 Teologlne nosti s zkladom, duou a charakteristickou vlastnosou morlneho konania kresana. Stvruj a oivuj vetky morlne nosti. Boh ich vlieva veriacim do due, aby sa stali schopnmi kona ako jeho deti a zaslili si ven ivot. Teologlne nosti s zrukou prtomnosti a psobenia Ducha Svtho v schopnostiach loveka.(2008) Teologlne nosti s tri: viera, ndej a lska.

KKC 1817

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1817 Ndej je teologlna nos, ktorou time po nebeskom krovstve a po venom ivote ako po svojom ast,(1024) priom vkladme svoju dveru do Kristovch prisben a nespoliehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha Svtho. Neochvejne sa drme ndeje, ktor vyznvame, lebo vern je ten, ktor dal prisbenie (Hebr 10,23). Tohto Ducha Boh na ns hojne vylial skrze Jeia Krista, nho Spasitea, aby sme, ospravodliven jeho milosou, boli poda ndeje dedimi venho ivota (Tt 3,6-7).

KKC1818

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1818 nos ndeje zodpoved tbe po ast,(27) ktor Boh vloil do srdca kadho loveka; osvojuje si oakvania, ktor podnecuj innos ud; oisuje tieto oakvania, aby ich zamerala na nebesk krovstvo; ochrauje pred malomysenosou; je oporou vo chvach opustenosti; roziruje srdce v oakvan venej blaenosti. Nadenie vzbuden ndejou chrni pred egoizmom a vedie k radosti z kresanskej lsky.

KKC1819

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1819 Kresansk ndej preber a zavruje ndej vyvolenho nroda; t m svoj pvod a vzor v ndeji Abrahma,(146) ktor bol v Izkovi obdaren splnenm Boch prisben a oisten skkou obety. On proti ndeji v ndeji uveril, e sa stane otcom mnohch nrodov (Rim 4,18).

KKC1820

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1820 Kresansk ndej sa rozvja u od zaiatku Jeiovho kzania v posolstve blahoslavenstiev.(1716) Blahoslavenstv povznaj nau ndej k nebu ako k novej Zasbenej zemi; vyznauj ndeji cestu cez skky, ktor oakvaj Jeiovch uenkov. Ale pre zsluhy Jeia Krista a jeho umuenia ns Boh uchovva v ndeji, ktor nezahanbuje (Rim 5,5). Ndej je bezpen a pevn kotva due, ktor prenik a tam, kam za ns ako predchodca voiel Jei (Hebr 6,19-20). Je aj zbraou, ktor ns chrni v boji o spsu: Obleme si pancier viery a lsky a prilbu ndeje na spsu (1Sol 5,8). Zabezpeuje nm rados ete aj v skke: V ndeji sa radujte, v sen bute trpezliv (Rim 12,12). Ndej sa prejavuje a iv modlitbou, celkom osobitne modlitbou Ote n,(2772) ktor je shrnom vetkho, po om ndej vzbudzuje v ns tbu.

KKC1821

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1821 Meme teda dfa v nebesk slvu, ktor Boh prisbil tm, o ho miluj a plnia jeho vu. Kad z ns m vo vetkch situcich dfa, e s Boou milosou vytrv do konca(2016) (Mt 10,22) a dosiahne nebesk blaenos ako ven odplatu od Boha za dobr skutky vykonan s Kristovou milosou. V ndeji sa Cirkev modl,(1037) aby boli vetci udia spasen (1Tim 2,4), a vrcne ti po spojen s Kristom, svojm enchom v nebeskej slve.
Dfaj, [dua moja,] dfaj, lebo nevie ani da, ani hodiny. Bedli starostlivo, lebo vetko sa rchlo pominie, hoci tvoja tba rob pochybnm to, o je ist, a dlhm i vemi krtky as. Mysli na to, e m viac bude bojova, tm viac prejav lsku, ktorou miluje Boha, a tm viac sa bude radova so svojm Milovanm v radosti a slasti, ktor sa nikdy nemu skoni.