SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus, pravý Boh a pravý človek
Zobrazova/Nezobrazova

KKC464


464 Jedinen a celkom neobyajn udalos vtelenia Boieho Syna neznamen, e Jei Kristus je sasti Boh a sasti lovek, ani e je vsledkom nejasnho zmieania boskho s udskm. Stal sa skutone lovekom a pritom zostal skutone Bohom. Jei Kristus je prav Boh a prav lovek. Tto pravdu viery(88) musela Cirkev v prvch storoiach brni a objasova proti bludom, ktor ju falovali.

KKC465


465 Prv bludy (herzy) nepopierali natoko Kristovo bostvo ako skr jeho prav udsk prirodzenos (gnostick doketizmus). Kresansk viera u od apotolskch ias zdrazovala skuton vtelenie Boieho Syna, ktor priiel v tele. Ale v treom storo musela Cirkev na koncile v Antiochii vyhlsi proti Pavlovi zo Samosaty, e Jei Kristus je Bo Syn prirodzenosou, a nie adopciou. Prv ekumenick koncil v Nicei roku 325 vo svojom Krde vyznal, e Bo Syn je sploden, nie stvoren, jednej podstaty [po grcky homousios] s Otcom,(242) a odsdil ria, ktor tvrdil, e Bo Syn povstal z nioho a e m in podstatu alebo bytnos ako Otec.

KKC466


466 Nestorinska herza videla v Kristovi udsk osobu spojen s boskou osobou Boieho Syna. Proti tomuto bludu svt Cyril Alexandrijsk a tret ekumenick koncil zhromaden v Efeze roku 431 vyznali: Slovo tm, e hypostaticky [vo svojej osobe] zjednotilo so sebou telo oiven rozumovou duou sa stalo lovekom Kristova udsk prirodzenos nem in subjekt ako bosk osobu Boieho Syna, ktor tto prirodzenos prijal a urobil svojou u od svojho poatia. Preto Efezsk koncil v roku 431 vyhlsil, e Mria sa udskm poatm Boieho Syna(495) vo svojom lone skutone stala Boou Matkou: Bohorodikou nie preto, e by prirodzenos Slova a jeho bostvo bolo prijalo zaiatok svojho pvodu zo svtej Panny, ale preto, e si z nej vzalo svt telo obdaren rozumovou duou, s ktorm je Boie Slovo hypostaticky zjednoten, a preto sa hovor, e sa narodilo poda tela.

KKC467


467 Monofyziti tvrdili, e udsk prirodzenos ako tak prestala v Kristovi jestvova, lebo ju prijala bosk osoba Boieho Syna. Proti tomuto bludu sa postavil tvrt ekumenick koncil v Chalcedne roku 451, ke vyznal:
Nasledujc svtch Otcov, vetci shlasne ume vyznva, e jeden a ten ist Syn, n Pn Jei Kristus, je dokonal v bostve a dokonal v udskej prirodzenosti, skutone Boh a skutone lovek, z rozumovej due a tela, jednej podstaty s Otcom o do bostva a jednej podstaty s nami o do udskej prirodzenosti, podobn nm ,vo vetkom okrem hriechu (Hebr 4,15); zroden z Otca pred vetkmi vekmi o do bostva a v poslednch doch pre ns a pre nau spsu [zroden] z Mrie Panny, Bohorodiky, o do udskej prirodzenosti:
Jeden a ten ist Kristus, jednoroden Syn a Pn, s m uznva v dvoch prirodzenostiach bez pomieania, bez premeny, bez rozdelenia, bez odlenia. Rozdielnos prirodzenost sa ich zjednotenm neodstrnila, ale skr sa vlastnosti oboch prirodzenost zachovali a zjednotili v jednej osobe a v jednej hypostze.

KKC468


468 Po Chalcednskom koncile niektor urobili z Kristovej udskej prirodzenosti akoby osobn subjekt. Proti nim piaty ekumenick koncil v Carihrade roku 553 vyznal jeho jednu hypostzu [osobu], ktorou je [n] Pn Jei Kristus, jeden zo Svtej Trojice. (254) Teda vetko v Kristovej udskej prirodzenosti sa m pripisova jeho boskej osobe ako jeho vlastnmu subjektu, nielen zzraky, ale aj utrpenie, ba aj smr:(616) N Pn Jei Kristus, ktor bol ukriovan v tele, je prav Boh, Pn slvy a jeden zo Svtej Trojice.

KKC469


469 Cirkev takto vyznva, e Jei je neoddelitene prav Boh a prav lovek. Je skutone Bom Synom, ktor sa stal lovekom, nam bratom a pritom neprestal by Bohom,(212) nam Pnom:
Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit Ostva tm, m bol, a prijal to, m nebol, spieva rmska liturgia. A liturgia svtho Jna Zlatosteho vyhlasuje a spieva: Jednoroden Syn a Boie Slovo, ktor si nesmrten, pre nau spsu si si lskavo vzal telo zo svtej Bohorodiky a vdy Panny Mrie, ktor si sa bez zmeny stal lovekom a bol si ukriovan. Kriste, Boe, ktor si svojou smrou premohol smr, ktor si jeden zo Svtej Trojice, oslavovan s Otcom a Duchom Svtm, spas ns!

KKC480


480 Jei Kristus je prav Boh a prav lovek v jednote svojej boskej osoby; preto je jedinm Prostrednkom medzi Bohom a umi.

KKC481


481 Jei Kristus m dve prirodzenosti, bosk a udsk, ktor nie s zmiean, ale spojen v jedinej osobe Boieho Syna.

KKC482


482 Kee je Kristus prav Boh a prav lovek, m udsk rozum a udsk vu; tie s dokonale zladen a podriaden jeho boskmu rozumu a jeho boskej vli, ktor m spolone s Otcom a Duchom Svtm.