SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova ľudská prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC470


470 Skutonos, e v tajomnom zjednoten pri vtelen bola udsk prirodzenos prijat, nie znien (assumpta, non perempta), priviedla Cirkev v priebehu storo k tomu, aby vyznvala pln skutonos tak Kristovej udskej due s jej konmi rozumu a vle, ako aj jeho udskho tela. Ale pritom zakadm musela pripomna, e Kristova udsk prirodzenos patr ako vlastn boskej osobe Boieho Syna,(516) ktor ju prijal. Vetko, m Kristus je a o v udskej prirodzenosti rob, patr jednmu z Trojice. Teda Bo Syn dva svojej udskej prirodzenosti(626) svoj vlastn spsob osobnho jestvovania v Trojici. Takto Kristus vo svojej dui, ako aj vo svojom tele udsky prejavuje bosk sprvanie Trojice:
Bo Syn pracoval udskmi rukami, myslel udskm rozumom, konal udskou vou, miloval udskm srdcom.(2599) Naroden z Mrie Panny sa naozaj stal jednm z ns, vo vetkom nm podobn okrem hriechu.

KKC471


471 Apolinr z Laodicey tvrdil, e Slovo v Kristovi nahradilo duu alebo ducha. Cirkev proti tomuto bludu vyhlsila, e ven Syn prijal aj udsk rozumov duu. (363)

KKC472


472 udsk dua, ktor prijal Bo Syn, je obdaren pravm udskm poznanm. Toto poznanie ako tak nemohlo by samo osebe neobmedzen: realizovalo sa v historickch podmienkach svojho jestvovania v priestore a v ase. Preto ke sa Bo Syn stal lovekom, mohol prija, e sa vzmhal v mdrosti, veku a v obube (Lk 2,52) a e sa dokonca musel pta na to, o sa v udskch podmienkach treba naui zo sksenosti. To zodpovedalo skutonosti, e sa dobrovone uponil a vzal si prirodzenos sluhu (Flp 2,7).

KKC473


473 Toto skutone udsk poznanie Boieho Syna vak sasne vyjadrovalo bosk ivot jeho osoby. Bo Syn poznal vetko; a skrze neho lovek, ktorho si obliekol; nie prirodzenosou, ale preto, e bol zjednoten so Slovom udsk prirodzenos, kee bola zjednoten so Slovom, poznala vetko a prejavovala v sebe tieto bosk a vzneen veci. (240) Je to predovetkm dvern a bezprostredn poznanie, ktor m vtelen Bo Syn o svojom Otcovi. Syn aj vo svojom udskom poznan prejavoval bosk schopnos prenika do tajnch mylienok udskch sdc.

KKC474


474 Kristus svojm udskm poznanm, spojenm s boskou Mdrosou v osobe vtelenho Slova, plne poznal ven plny, ktor priiel zjavi. O tom, o v tomto ohade pripa, e nevie, na inom mieste vyhlasuje, e nie je jeho poslanm zjavi to.

KKC475


475 Na iestom ekumenickom koncile v Carihrade roku 681 Cirkev podobne vyhlsila, e Kristus m dve vle a dve prirodzen innosti, bosk a udsk,(2008) ktor si neodporuj, ale spolupracuj, take Slovo, ktor sa stalo telom, chcelo udsky v poslunosti svojmu Otcovi(2824) vetko, o s Otcom a Duchom Svtm bosky rozhodlo pre nau spsu. Cirkev vyznva, e Kristova udsk va nasleduje jeho bosk a vemohcu vu, neodporuje jej, ani sa jej nevzpiera, ale skr sa jej podriauje,

KKC476


476 Kee Slovo sa stalo telom, ke prijalo prav udsk prirodzenos, bolo Kristovo telo ohranien (ie malo presn podobu). Z toho dvodu me by Jeiov udsk vzor zobrazen (Gal 3,1). Na siedmom ekumenickom koncile,(1159-1162) ktor sa konal v Nicei roku 787, Cirkev uznala za oprvnen, aby sa Jeiov vzor(2129-2132) zobrazoval na svtch obrazoch.

KKC477


477 Cirkev zrove vdy uznvala, e v Jeiovom tele Boh, neviditen ven Slovo priiel medzi ns ako viditen lovek. Ve individulne osobitosti Kristovho tela vyjadruj bosk osobu Boieho Syna. On si natoko osvojil rty svojho udskho tela, e ke s namaovan na svtom obraze mono ich uctieva, lebo veriaci, ktor uctieva obraz, uctieva v om osobu toho, ktor je na om namaovan.

KKC478


478 Jei ns poas svojho ivota, svojej agnie a svojho umuenia vetkch a kadho osobitne poznal a miloval(487) a vydal sm seba za kadho z ns: Bo Syn ma miloval a vydal seba samho za ma(368) (Gal 2,20). Vetkch ns miloval udskm srdcom. Preto najsvtejie Jeiovo Srdce,(2669) prebodnut za nae hriechy a pre nau spsu, sa povauje za hlavn znak a symbol tej lsky, ktorou bosk Vykupite neprestajne miluje venho Otca(766) a vetkch ud.

KKC481


481 Jei Kristus m dve prirodzenosti, bosk a udsk, ktor nie s zmiean, ale spojen v jedinej osobe Boieho Syna.

KKC482


482 Kee je Kristus prav Boh a prav lovek, m udsk rozum a udsk vu; tie s dokonale zladen a podriaden jeho boskmu rozumu a jeho boskej vli, ktor m spolone s Otcom a Duchom Svtm.