SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJednota Starého a Nového zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC128

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: JEDNOTA STARHO A NOVHO ZKONA

128 Cirkev u v apotolskej dobe a potom stle vo svojej Tradcii vysvetovala jednotu Boieho plnu v obidvoch Zkonoch typolgiou. Typolgia rozoznva v Boch(1094) dielach vykonanch za ias Starej zmluvy predobrazy toho, o Boh uskutonil v plnosti asu v osobe svojho vtelenho Syna.(489)

KKC129

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: JEDNOTA STARHO A NOVHO ZKONA

129 A tak kresania taj Star zkon vo svetle zosnulho a vzkriesenho Krista.(651) Toto typologick tanie ukazuje nevyerpaten obsah Starho zkona. Nem vak da zabudn, e Star zkon si zachovva vlastn hodnotu Zjavenia, ktor potvrdil sm n Pn. (2055) Ostatne aj Nov zkon treba ta vo svetle Starho. Prvotn kresansk katechza ho stle pouvala. Poda dvneho vroku je Nov zkon skryt v Starom a Star je zjavn v Novom: In Vetere Novum latet et in Novo Vetus patet. (1968)

KKC130

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: JEDNOTA STARHO A NOVHO ZKONA

130 Typolgia znamen dynamick pohyb k zaveniu Boieho plnu, ke bude Boh vetko vo vetkom (1Kor 15,28). Tak naprklad povolanie patriarchov a vchod z Egypta nestrcaj svoju vlastn hodnotu v Boom plne preto, e s zrove jeho prechodnmi etapami.