SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežišova ľudská prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC467


467 Monofyziti tvrdili, e udsk prirodzenos ako tak prestala v Kristovi jestvova, lebo ju prijala bosk osoba Boieho Syna. Proti tomuto bludu sa postavil tvrt ekumenick koncil v Chalcedne roku 451, ke vyznal:
Nasledujc svtch Otcov, vetci shlasne ume vyznva, e jeden a ten ist Syn, n Pn Jei Kristus, je dokonal v bostve a dokonal v udskej prirodzenosti, skutone Boh a skutone lovek, z rozumovej due a tela, jednej podstaty s Otcom o do bostva a jednej podstaty s nami o do udskej prirodzenosti, podobn nm ,vo vetkom okrem hriechu (Hebr 4,15); zroden z Otca pred vetkmi vekmi o do bostva a v poslednch doch pre ns a pre nau spsu [zroden] z Mrie Panny, Bohorodiky, o do udskej prirodzenosti:
Jeden a ten ist Kristus, jednoroden Syn a Pn, s m uznva v dvoch prirodzenostiach bez pomieania, bez premeny, bez rozdelenia, bez odlenia. Rozdielnos prirodzenost sa ich zjednotenm neodstrnila, ale skr sa vlastnosti oboch prirodzenost zachovali a zjednotili v jednej osobe a v jednej hypostze.

KKC468


468 Po Chalcednskom koncile niektor urobili z Kristovej udskej prirodzenosti akoby osobn subjekt. Proti nim piaty ekumenick koncil v Carihrade roku 553 vyznal jeho jednu hypostzu [osobu], ktorou je [n] Pn Jei Kristus, jeden zo Svtej Trojice. (254) Teda vetko v Kristovej udskej prirodzenosti sa m pripisova jeho boskej osobe ako jeho vlastnmu subjektu, nielen zzraky, ale aj utrpenie, ba aj smr:(616) N Pn Jei Kristus, ktor bol ukriovan v tele, je prav Boh, Pn slvy a jeden zo Svtej Trojice.

KKC470


470 Skutonos, e v tajomnom zjednoten pri vtelen bola udsk prirodzenos prijat, nie znien (assumpta, non perempta), priviedla Cirkev v priebehu storo k tomu, aby vyznvala pln skutonos tak Kristovej udskej due s jej konmi rozumu a vle, ako aj jeho udskho tela. Ale pritom zakadm musela pripomna, e Kristova udsk prirodzenos patr ako vlastn boskej osobe Boieho Syna,(516) ktor ju prijal. Vetko, m Kristus je a o v udskej prirodzenosti rob, patr jednmu z Trojice. Teda Bo Syn dva svojej udskej prirodzenosti(626) svoj vlastn spsob osobnho jestvovania v Trojici. Takto Kristus vo svojej dui, ako aj vo svojom tele udsky prejavuje bosk sprvanie Trojice:
Bo Syn pracoval udskmi rukami, myslel udskm rozumom, konal udskou vou, miloval udskm srdcom.(2599) Naroden z Mrie Panny sa naozaj stal jednm z ns, vo vetkom nm podobn okrem hriechu.

KKC473


473 Toto skutone udsk poznanie Boieho Syna vak sasne vyjadrovalo bosk ivot jeho osoby. Bo Syn poznal vetko; a skrze neho lovek, ktorho si obliekol; nie prirodzenosou, ale preto, e bol zjednoten so Slovom udsk prirodzenos, kee bola zjednoten so Slovom, poznala vetko a prejavovala v sebe tieto bosk a vzneen veci. (240) Je to predovetkm dvern a bezprostredn poznanie, ktor m vtelen Bo Syn o svojom Otcovi. Syn aj vo svojom udskom poznan prejavoval bosk schopnos prenika do tajnch mylienok udskch sdc.

KKC503


503 Mriino panenstvo ukazuje, e pri vtelen mal absoltnu iniciatvu Boh.(422) Jeiovm Otcom je iba Boh. Nikdy sa pre udsk prirodzenos ktor prijal, neodcudzil Otcovi Jeden a ten ist je Syn Boha a Syn loveka. Od prrody je Otcov Syn o do bostva, od prrody je matkin syn o do udskej prirodzenosti; ale Otcov vlastn [Syn] v obidvoch [prirodzenostiach].

KKC612


612 Kalich Novej zmluvy, ktor Jei anticipoval, ke pri Poslednej veeri obetoval sm seba, prijma potom z Otcovch rk pri svojej agnii v Getsemanskej zhrade, ke sa stal poslunm a na smr(532, 2600) (Flp 2,8). Jei sa modl: Ote mj, ak je mon, nech ma minie tento kalich (Mt 26,39). Vyjadruje tak hrzu, ktor predstavuje smr pre jeho udsk prirodzenos. Tto jeho prirodzenos je toti, podobne ako naa, uren na ven ivot; okrem toho, na rozdiel od naej, je celkom bez hriechu, ktor spsobuje smr; ale predovetkm je prijat boskou osobou Pvodcu ivota (Sk 3,15), ivho. Ke Jei svojou udskou vou shlas, aby sa stala Otcova va, prijma svoju smr ako vykupitesk,(1009) aby sm vyniesol nae hriechy na svojom tele na drevo (1Pt 2,24).