SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš, Mesiáš Izraela
Zobrazova/Nezobrazova

KKC438


438 Jeiovo mesiske posvtenie(727) ukazuje jeho bosk poslanie. To znamen i samo jeho meno, lebo menom Kristus sa mieni ten, ktor pomazal, aj ten, ktor bol pomazan, aj samotn pomazanie, ktorm bol pomazan: pomazal Otec, pomazan bol Syn, [a to] v Duchu, ktor je pomazanie. Jeho ven mesiske posvtenie bolo zjaven v ase jeho pozemskho ivota pri krste,(535) ktor prijal od Jna, ke ho Boh pomazal Duchom Svtm a mocou (Sk 10,38), aby sa stal znmym Izraelu (Jn 1,31) ako jeho Mesi. Jeho iny a slov ho umonia pozna ako Boieho Svtho.

KKC528


528 Zjavenie Pna (Epifnia) je zjavenm Jeia Krista ako Mesia Izraela, Boieho Syna a Spasitea sveta. Spolu s Jeiovm krstom v Jordne a so svadbou v Kne Sa slvi poklona Jeiovi zo strany mudrcov, ktor prili z Vchodu. V tchto mudrcoch, ktor s predstavitemi okolitch pohanskch nboenstiev, evanjelium vid prvotiny nrodov, ktor prijmaj dobr zves o spse skrze vtelenie. Prchod mudrcov do Jeruzalema s cieom pokloni sa idovskmu krovi ukazuje, e v mesiskom svetle Dvidovej hviezdy hadaj v Izraeli toho, ktor bude krom nrodov. Ich prchod znamen, e pohania mu objavi Jeia a klaa sa mu ako Boiemu Synovi a Spasiteovi sveta, len ak sa obrtia k idom a prijm od nich mesiske prisbenie, ako sa nachdza v Starom zkone. (711-716) Zjavenie Pna (Epifnia) zvestuje, e vetky nrody vstupuj do rodiny patriarchov (122) a nadobdaj vsady vyvolenho udu.

KKC535


535 Zaiatkom Jeiovho verejnho ivota je jeho krst, ktor prijal od Jna v Jordne. Jn hlsal krst poknia na odpustenie hriechov(719-720) (Lk 3,3). Prichdzali zstupy hrienikov, mtnikov a vojakov, farizejov a saducejov i prostittok, aby sa mu dali pokrsti. Vtedy priiel Jei. Krstite vha, Jei nalieha a prijma krst.(701) Vtedy zostupuje na Jeia Duch Svt v podobe holubice a z neba zaznieva hlas: Toto je mj milovan Syn (Mt 3,13-17). To je zjavenie (epifnia) Jeia ako Mesia(438) Izraela a Boieho Syna.