SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý vykladá Písmo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC109

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

109 Vo Svtom psme Boh hovor loveku udskm spsobom. Pre sprvny vklad Psma treba teda dva pozor na to, o mali udsk autori v mysle naozaj poveda a o nm chcel Boh ich slovami skutone zjavi.

KKC110

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

110 Aby sa zistil mysel svtopiscov, treba vzia do vahy podmienky ich doby a kultry, literrne druhy, ktor sa v tom ase pouvali, ako aj spsob myslenia, vyjadrovania a rozprvania, ktor bol ben v tom ase. Lebo pravda sa vdy in podva a vyjadruje v textoch, ktor s rznym spsobom historick alebo prorock, alebo poetick, alebo [s napsan] v inch druhoch vyjadrovania.

KKC111

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

111 Ale kee Svt psmo je inpirovan, jestvuje aj in zsada sprvneho vkladu, nie menej dleit ako predchdzajca, bez ktorej by Psmo ostalo mtvou literou: Svt psmo sa m ta a vysvetova v tom istom Duchu, v ktorom bolo napsan.
Druh vatiknsky koncil uvdza tri kritri na vklad Psma poda Ducha, ktor ho inpiroval:

KKC112

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

112 1. Ponajprv treba venova vek pozornos(128) obsahu a jednote celho Psma. Lebo hoci knihy, z ktorch sa sklad, s vemi odlin, Psmo je jedno vzhadom na jednotu Boieho plnu, ktorho Jei Kristus je stredobodom a srdcom, otvorenm od jeho Vekej noci. (368)
Pod Kristovm srdcom sa rozumie Svt psmo, ktor odhauje Kristovo srdce. Pred umuenm bolo vak zatvoren, lebo Psmo bolo nejasn, ale po umuen je otvoren, lebo t, o ho u chpu, uvauj a rozliuj, ako treba proroctv vyklada.

KKC113

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

113 2. alej treba Psmo ta(81) so zreteom na iv Tradciu celej Crkvi. Poda vroku cirkevnch Otcov Svt psmo je napsan skr v srdci Cirkvi ako na materilnych prostriedkoch (sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta). Cirkev toti nos vo svojej Tradcii iv pam Boieho Slova a Duch Svt jej dva duchovn vklad Psma ( poda duchovnho zmyslu, ktorm Duch obdarva Cirkev ).

KKC114

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

114 3. Napokon treba bra do vahy analgiu viery. (90) Pod analgiou viery rozumieme spojitos prvd viery navzjom a v celom plne Zjavenia.

KKC115

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: ZMYSLY SVTHO PSMA

115 Poda dvnej tradcie mono rozliova dvojak zmysel Psma: zmysel slovn a zmysel duchovn; druh z nich sa del alej na alegorick, morlny a anagogick. Hlbok zhoda vetkch tyroch zmyslov zaruuje ivmu taniu Psma v Cirkvi cel jeho bohatstvo:

KKC116

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: ZMYSLY SVTHO PSMA

116 Slovn zmysel. Je to zmysel,(110-114) ktor dvaj slov Psma a ktor odkrva exegza poda zsad sprvneho vkladu. Vetky zmysly [Svtho psma] sa zakladaj na jednom, toti na slovnom.

KKC117

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: ZMYSLY SVTHO PSMA

117 Duchovn zmysel.(1101) Vaka jednote Boieho plnu znakom me by nielen text Svtho psma, ale aj skutonosti a udalosti, o ktorch text hovor.
l. Alegorick zmysel. Udalosti meme pochopi hlbie, ke spoznme ich vznam v Kristovi. Tak naprklad prechod cez erven more je znakom Kristovho vazstva a tm aj krstu.
2. Morlny zmysel. Udalosti, o ktorch sa hovor v Psme, ns maj vies k tomu, aby sme sprvne konali. Boli napsan ako napomenutie pre ns (1Kor 10,11).
3. Anagogick zmysel. Skutonosti a udalosti mono takisto vidie v ich venom vzname, lebo ns ved (po grcky anagoge) smerom do naej vlasti. Takto je Cirkev na zemi znakom nebeskho Jeruzalema.

KKC118

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: ZMYSLY SVTHO PSMA

118 Stredovek dvojverie zha vznam tchto tyroch zmyslov Psma takto:
Littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia.
(Slovo [slovn zmysel] u, o sa stalo, alegria, o m veri,
morlny [zmysel], o m robi, anaggia, kam m smerova.)

KKC119

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: ZMYSLY SVTHO PSMA

119 Je lohou exegtov usilova sa o hlbie chpanie a vklad zmyslu Svtho psma poda tchto smernc, aby takto akoby na zklade predchdzajceho bdania, dozrievalo rozhodnutie Cirkvi.(94) Lebo vetko, o svis s vykladanm Psma, podlieha nakoniec rozhodnutiu Cirkvi, ktor pln Boie poverenie a Boiu slubu zachova a vysvetova Boie slovo.
Neveril by som evanjeliu,(113) keby ma k tomu nepobdala autorita Cirkvi Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas.

KKC 137

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

137 Vklad inpirovanch Psem m predovetkm venova pozornos tomu, o chcel Boh prostrednctvom posvtnch autorov zjavi pre nau spsu. o pochdza od Ducha, mono plne pochopi iba psobenm Ducha.