SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý posilňuje a udržiava vieru
Zobrazova/Nezobrazova

KKC94

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: RAST V CHPAN VIERY

94 Vaka pomoci Ducha Svtho sa v ivote Cirkvi me prehlbova chpanie tak skutonost,(66) ako aj slov pokladu viery:
rozjmanm a tdiom veriacich,(2651) ktor o nich premaj vo svojom srdci; najm teologickm bdanm sa dosahuje hlbok poznanie zjavenej pravdy;
dvernm poznanm duchovnch skutonost(2038, 2518) zo sksenosti [veriacich]; Boie slov rast s tm, kto ich ta;
kazateskou innosou tch, ktor s biskupskm nstupnctvom dostali hodnovern charizmu pravdy.

KKC152

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: II. Viem, komu som uveril (2Tim 1,12)
       tma: VERI V DUCHA SVTHO

152 Nik neme veri v Jeia Krista, ak nem as na jeho Duchu.(243, 683) Ve Duch Svt zjavuje uom, kto je Jei. Lebo nik neme poveda: ,Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom (1Kor 12,3). Duch skma vetko, aj Boie hbky Ani o je v Bohu, nepozn nik, iba Bo Duch (1Kor 2,10-11). Jedine Boh pozn Boha plne. Verme v Ducha Svtho preto, e je Boh.
Cirkev neprestajne vyznva svoju vieru v jednho Boha,(232) Otca, Syna a Ducha Svtho.

KKC158

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA A ROZUM

158 Viera sa sna pochopi [des quaerens intellectum]: patr k viere, e veriaci ti lepie pozna toho, komu uveril, a lepie pochopi to, o zjavil.(2705) Hlbie poznanie zasa vzbud viu vieru, oraz vmi zaplen lskou. Milos viery otvra oi srdca (Ef 1,18), aby sme ivo chpali obsah Zjavenia,(1827) ie celok Boieho plnu a tajomstiev viery, ich spojitos medzi sebou a s Kristom, ktor je stredobodom zjavenho tajomstva.(90) Aby sa vak chpanie Zjavenia oraz vmi prehlbovalo Duch Svt ustavine zdokonauje vieru svojimi darmi. (2518) A tak poda vroku svtho Augustna: Chp, aby si veril: ver, aby si chpal.

KKC175

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 2. lnok VERME
     odsek: 
odstavec: III. Jedna viera
       tma: 

175 Vieru, ktor sme prijali od Cirkvi, si chrnime a ona ako vzcny poklad v peknej ndobe psobenm Boieho Ducha stle mladne a omladzuje aj ndobu, ktor ju obsahuje.

KKC683

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

683 Nik neme poveda: ,Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom(424, 2670) (1Kor 12,3). Boh poslal do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6). Toto poznanie viery je mon len v Duchu Svtom.(152) Aby sme boli v spoloenstve s Kristom, mus sa ns najprv dotkn Duch Svt. On ns predchdza a vzbudzuje v ns vieru. Nam krstom, prvou sviatosou viery, sa nm ivot, ktor m svoj prame v Otcovi a darva sa nm v Synovi, vntorne a osobne udeuje skrze Ducha Svtho v Cirkvi:
Krst nm udeuje milos novho narodenia v Bohu Otcovi(249) skrze jeho Syna v Duchu Svtom. Lebo t, o maj v sebe Boieho Ducha, s veden k Slovu ie k Synovi. Syn ich vak predstavuje Otcovi a Otec im dva neporuitenos. Teda bez Ducha nie je mon vidie Boieho Syna a bez Syna sa nik neme pribli k Otcovi, lebo poznanie Otca je Syn a poznanie Boieho Syna sa uskutouje skrze Ducha Svtho.

KKC684

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

684 Duch Svt je svojou milosou prv pri prebdzan naej viery a pri udeovan novho ivota, ktor spova v poznan Otca a toho, ktorho Otec poslal, Jeia Krista. Je vak posledn pri zjaven osb Najsvtejej Trojice.(236) Svt Gregor Nazianzsk, Teolg, vysvetuje tento postup pedaggiou Boej zhovievavosti:
Star zkon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne. Nov [zkon] nm vak jasne ukazuje Syna, km bostvo Ducha naznail akosi nejasne. Teraz vak sm Duch prebva s nami a dva sa nm pozna jasnejie. Nebolo toti bez nebezpeenstva otvorene hlsa Syna, km sa ete nevyznvalo bostvo Otca, ani nm pridva Ducha Svtho akoby aie bremeno ak sa smie tak poveda , km sa ete nepripalo bostvo Syna Len postupnm napredovanm a vzrastanm ,od jasnosti k jasnosti svetlo Trojice zaiarilo jasne.