SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý pobáda kresťanov do jednoty
Zobrazova/Nezobrazova

KKC738

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT A CIRKEV

738 Poslanie Cirkvi nie je teda pridan k poslaniu Krista a Ducha Svtho, ale je jeho sviatosou:(850, 777) Cirkev je celm svojm bytm a vo vetkch svojich doch poslan ohlasova, dosvedova, aktualizova a ri tajomstvo spoloenstva Najsvtejej Trojice (o tom sa bude hovori v nasledujcom lnku):
Znova tvrdme, e my vetci, ke sme prijali jednho a toho istho Ducha, toti Svtho, uritm spsobom sa spjame aj navzjom, aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo mnoh a hoci Kristus spsobuje, aby v kadom z ns prebval Otcov a jeho Duch, je iba jeden a nedeliten Duch, ktor tch, o s navzjom rozdielni spja skrze seba v jedno a spsobuje, aby bolo vetkch vidie ako osi jedno v om. Lebo ako sila svtho [Kristovho] tela rob spoludmi tch, v ktorch je, myslm si, e vo vetkch prebvajci jeden nedeliten Bo Duch takisto spja vetkch do duchovnej jednoty.