SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý ako učiteľ modlitby
Zobrazova/Nezobrazova

KKC741

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT A CIRKEV

741 Duch prichdza na pomoc naej slabosti, lebo nevieme ani to, za o sa mme modli, ako treba: a sm Duch sa prihovra za ns nevyslovitenmi vzdychmi (Rim 8,26). Duch Svt, tvorca Boch diel, je uiteom modlitby (o tom sa bude hovori v tvrtej asti Katechizmu).

KKC2625

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2625 S to predovetkm tie modlitby, ktor veriaci povaj a taj v Psme, ale ich aktualizuj, najm modlitby almov, ponc ich splnenm v Kristovi. Duch Svt, ktor takto pripomna Krista(1092) svojej modliacej sa Cirkvi, uvdza ju aj do plnej pravdy a vzbudzuje nov formulcie, ktor vyjadria nevyspytaten Kristovo tajomstvo psobiace v ivote, vo sviatostiach a v poslan jeho Cirkvi. Tieto nov formulcie sa rozvin vo vekch liturgickch a duchovnch tradcich.(1200) Formy modlitby, ako s zjaven v knonickch apotolskch spisoch, zostvaj normatvne pre kresansk modlitbu.

KKC2630

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: II. Prosebn modlitba
       tma: 

2630 Nov zkon takmer neobsahuje modlitby nrekov, ktor sa asto vyskytuj v Starom zkone. Vo vzkriesenom Kristovi sa prosba Cirkvi u opiera o ndej, hoci ete ijeme v oakvan a musme sa kadodenne usilova o obrtenie.(2090) Kresansk prosba vyviera z celkom inej hbky, z hbky, ktor svt Pavol nazva vzdychanm: je to vzdychanie stvorenia, ktor sa zvja v prodnch bolestiach (Rim 8,22), ale je to aj nae vzdychanie, km oakvame vykpenie svojho tela, lebo v ndeji sme spasen (Rim 8,23-24); a napokon s to nevysloviten vzdychy samho Ducha Svtho, ktor prichdza na pomoc naej slabosti, lebo nevieme ani to, za o sa mme modli, ako treba (Rim 8,26).

KKC2650

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2650 Modlitba sa neobmedzuje na spontnny prejav vntornho podnetu: aby sa lovek modlil, mus to aj chcie. Nesta ani vedie, o o modlitbe zjavuje Svt psmo, ale treba sa aj naui modli sa. A prve prostrednctvom ivho podania (posvtnej Tradcie)(75) Duch Svt u Boie deti modli sa vo veriacej a modliacej sa Cirkvi.

KKC2670

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 2. lnok CESTA MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: PR, DUCHU SVTݓ

2670 Nik neme poveda:(683) Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom (1Kor 12,3). Vdy, ke sa zaname modli k Jeiovi, Duch Svt ns priahuje na cestu modlitby svojou predchdzajcou milosou.(2001) Kee ns u modli sa, pripomnajc nm Krista, ako by sme sa nemali modli aj k nemu sammu? Preto ns Cirkev povzbudzuje, aby sme kad de vzvali Ducha Svtho, najm na zaiatku a na konci kadej dleitej innosti.(1310)
Ak sa netreba klaa Duchu Svtmu, ako ma [potom] zbouje krstom? Ak sa mu vak treba klaa i ho netreba uctieva?

KKC2681

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 2. lnok CESTA MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2681 Nik neme poveda ,Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom (1Kor 12,3). Cirkev ns povzbudzuje, aby sme vzvali Ducha Svtho ako vntornho Uitea kresanskej modlitby.

KKC2711

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: III. Kontemplatvna modlitba
       tma: 

2711 Vstup do kontemplatvnej modlitby je podobn vstupu do eucharistickej liturgie: pod psobenm Ducha Svtho mme sstredi srdce(1348) a cel svoju bytos, prebva v Pnovom prbytku, ktorm sme my, vzbudi si vieru, aby sme vstpili do prtomnosti toho, ktor ns oakva, odloi svoje masky a obrti svoje srdce k Pnovi,(2100) ktor ns miluje, aby sme sa mu odovzdali ako obetn dar, ktor treba oisti a pretvori.

KKC2726

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: I. Nmietky proti modlitbe
       tma: 

2726 V boji modlitby musme eli, v ns samch i okolo seba, mylnm predstavm o modlitbe. Niektor v nej vidia obyajn psychologick innos, in silie sstredi sa s cieom dosiahnu vntorn przdnotu. In ju uzkouj do obradnch postojov a slov. V podvedom mnohch kresanov je modlitba innosou,(2710) ktor je nezluiten so vetkm tm, o maj robi: nemaj as. T, o hadaj Boha v modlitbe, sa rchlo znechutia, lebo nevedia, e modlitba pochdza aj od Ducha Svtho, a nielen od nich samch.

KKC 2766

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: II. Modlitba Pna
       tma: 

2766 Ale Pn Jei nm nezanechal formulu, ktor by sme mali mechanicky opakova. Ako je to pri kadej stnej modlitbe, Duch Svt u Boie deti modli sa k ich Otcovi prostrednctvom Boieho slova. Jei nm nielen odovzdva slov naej synovskej modlitby, ale nm zrove dva aj Ducha, skrze ktorho sa tieto slov stvaj v ns duchom a ivotom (Jn 6,63). Ba viac, dkaz a monos naej synovskej modlitby je v tom, e Otec poslal do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6). Kee naa modlitba tlmo nae tby Bohu, je to op ten, ktor skma srdcia Otec, ktor vie, po om Duch ti: e sa prihovra za svtch, ako sa pi Bohu (Rim 8,27). Modlitba k nmu Otcovi sa zaleuje do tajomnho poslania Syna a Ducha Svtho.(690)