SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDefinícia a význam sviatostí
Zobrazova/Nezobrazova

KKC774


774 Grcke slovo mysterion bolo preloen do latininy dvoma vrazmi: mysterium a sacramentum.(1075) V alom vysvetovan vraz sacramentum (sviatos) vyjadruje skr viditen znak skrytej skutonosti spsy, ktor sa oznauje vrazom mysterium (tajomstvo). V tomto zmysle je sm Kristus tajomstvom spsy: Niet inho Boieho tajomstva, iba Kristus. (515) Spasiten dielo jeho svtej a posvcujcej udskej prirodzenosti je sviatosou spsy,(2014) ktor sa prejavuje a psob vo sviatostiach Cirkvi (Vchodn cirkvi ich volaj aj svtmi tajomstvami). Sedem sviatost s znaky a nstroje (signa et instrumenta), ktormi Duch Svt ri milos Krista,(1116) ktor je Hlavou v Cirkvi, ktor je jeho telom. Cirkev teda obsahuje a udeuje neviditen milos, ktorej je znakom. V tomto analogickom zmysle sa vol sviatosou.

KKC 1084


1084 Kristus, ktor sed po pravici Otca(662) a vylieva Ducha Svtho na svoje telo, ktorm je Cirkev, psob teraz prostrednctvom sviatost, ktor ustanovil na udeovanie svojej milosti. Sviatosti s vnmaten znaky (slov a kony) prstupn naej terajej udskej prirodzenosti.(1127) Kristovm psobenm a mocou Ducha Svtho spsobuj milos, ktor naznauj (gratiam efficiunt quam significant).

KKC1131

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: PRV KAPITOLA VEKONON TAJOMSTVO V OBDOB CIRKVI
    lnok: 2. lnok VEKONON TAJOMSTVO VO SVIATOSTIACH CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1131 Sviatosti s inn znaky milosti ustanoven Kristom a zveren Cirkvi, ktormi sa nm udeuje Bo ivot. Viditen obrady, ktormi sa sviatosti slvia, naznauj a spsobuj milosti, ktor s vlastn kadej sviatosti. Sviatosti prinaj ovocie v tch, ktor ich prijmaj s potrebnmi dispozciami.