SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCirkev ako chrám Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC797


797 m je n duch, ie naa dua,(813) pre nae dy, tm je Duch Svt pre Kristove dy, pre Kristovo telo, ktorm je Cirkev. Tomuto Kristovmu Duchu treba ako neviditenmu princpu [zkladu] pripsa aj to, e s vetky asti tela pospjan tak medzi sebou, ako aj so svojou vzneenou Hlavou, lebo on je cel v Hlave, cel v tele, cel v jednotlivch doch. (586) Duch Svt rob z Cirkvi chrm ivho Boha (2Kor 6,16).
Cirkvi bol zveren tento Bo dar a v om je uloen spoloenstvo s Kristom, t. j. Duch Svt, zvdavok neporuitenosti, posilnenie naej viery a rebrk na vystpenie k Bohu Lebo kde je Cirkev, tam je Bo Duch. A kde je Bo Duch, tam je Cirkev a vetka milos.

KKC798


798 Ducha Svtho treba povaova za princp(737) [zklad] kadej ivotnej a vskutku spsonosnej innosti vo vetkch astiach tela. (1091-1109) On mnohorakm spsobom buduje cel telo v lske: prostrednctvom Boieho slova, ktor m moc budova (Sk 20,32); prostrednctvom krstu, ktorm utvra Kristovo telo; prostrednctvom sviatost, ktor Kristovm dom dvaj vzrast a uzdravuj ich; prostrednctvom milosti udelenej apotolom, ktor vynik medzi jeho darmi; prostrednctvom nost, ktor uschopuj kona dobr skutky; a nakoniec prostrednctvom rozlinch osobitnch milost(791) (nazvanch charizmy), ktormi rob veriacich schopnmi a ochotnmi poduja sa na rozmanit diela a lohy uiton na obnovu a alie budovanie Cirkvi.

KKC809


809 Cirkev je chrm Ducha Svtho. Duch Svt je akoby duou tajomnho tela, princpom [zkladom] jeho ivota, jednoty v rozlinosti a bohatstva jeho darov a chariziem.