SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoh je našou blaženosťou
Zobrazova/Nezobrazova

KKC257


257 Svetlo, blaen Trojica, a najpvodnejia Jednota! O lux, beata Trinitas, et principalis Unitas! Boh je ven blaenos,(221) nesmrten ivot, nezapadajce svetlo: Boh je Lska: Otec, Syn a Duch Svt. Boh chce slobodne darova slvu svojho blaenho ivota.(758) Tak je jeho dobrotiv rozhodnutie (Ef 1,9), ktor si ete pred stvorenm sveta predsavzal vo svojom milovanom Synovi, a preto ns preduril, aby sme sa skrze Jeia Krista stali jeho adoptovanmi synmi (Ef 1,5), ie aby sme sa stali podobnmi obrazu jeho Syna (Rim 8,29) skrze Ducha adoptvneho synovstva (Rim 8,15). Toto rozhodnutie, ie pln spsy, je milos, ktor sme dostali pred venmi vekmi (2Tim 1,9), a pochdza priamo z trojinej lsky. Tento pln sa rozvja v diele stvorenia(292) a po pde v celch dejinch spsy, v poslan Syna a v poslan Ducha Svtho,(850) v ktorch pokrauje poslanie Cirkvi.

KKC 1028

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: II. Nebo
       tma: 

1028 Pretoe Boh je transcendentn,(1722) mono ho vidie takho, ak je, iba ke on sm sprstupn svoje tajomstvo bezprostrednmu nazeraniu loveka a d mu na to schopnos. Toto nazeranie na Boha v jeho nebeskej slve nazva Cirkev oblaujcim videnm(163) (visio beatifica):
Ak to bude slva a ak blaenos, ke bude pripusten, aby si videl Boha, ke bude pocten, aby si s Kristom Pnom, svojm Bohom, mal rados z venej spsy a z venho svetla [a] v nebeskom krovstve spolu so spravodlivmi a Bomi priatemi preval slas z darovanej nesmrtenosti.

KKC1035

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: IV. Peklo
       tma: 

1035 Uenie Cirkvi potvrdzuje, e jestvuje peklo(393) a e je ven. Due tch, o zomieraj v stave smrtenho hriechu, zostupuj hne po smrti do pekla, kde trpia pekeln muky, ven ohe. Hlavn trest pekla spova vo venej odlenosti od Boha, lebo jedine v om me ma lovek ivot a blaenos, pre ktor bol stvoren a po ktorch ti.

KKC1731

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: I. Sloboda a zodpovednos
       tma: 

1731 Sloboda je v rozume a vo vli zakorenen schopnos kona alebo nekona, urobi to alebo ono, a tak vykona sm od seba vedom a dobrovon iny. Slobodnou vou kad disponuje sebou samm. Sloboda je v lovekovi sila, ktor mu umouje rs a dozrieva v pravde a v dobre. Sloboda dosahuje svoju dokonalos, ke je zameran na Boha,(1721) ktor je naou blaenosou.

KKC1855

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 8. lnok HRIECH
     odsek: 
odstavec: IV. Vekos hriechu: smrten a vedn hriech
       tma: 

1855 Smrten hriech vnym prestpenm Boieho zkona ni v srdci loveka lsku.(1395) Odvracia loveka od Boha, ktor je jeho poslednm cieom a jeho blaenosou, a to tm, e lovek dva prednos nejakmu niiemu dobru pred Bohom.
Vedn hriech ponechva v lovekovi lsku, hoci ju ura a zrauje.