SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudská prirodzenosť je náchylná na zlé
Zobrazova/Nezobrazova

KKC404


404 Ako sa Adamov hriech stal hriechom vetkch jeho potomkov? Cel udsk pokolenie je v Adamovi akoby jednm telom jedinho loveka. Pre tto jednotu udskho pokolenia(360) s vetci udia zatiahnut do Adamovho hriechu, ako s vetci zahrnut do Kristovej spravodlivosti. No i tak je prenanie prvotnho hriechu tajomstvom,(50) ktor nememe plne pochopi. Zo Zjavenia vak vieme, e Adam dostal prvotn svtos a spravodlivos nielen pre seba, ale pre cel udsk prirodzenos. Vo chvli, ke Adam a Eva podliehaj Pokuiteovi, pchaj osobn hriech, ale tento hriech zasahuje udsk prirodzenos, ktor bud prena v padlom stave. Je to hriech ktor sa bude prena na cel udstvo rozmnoovanm, to jest prenanm udskej prirodzenosti pozbavenej prvotnej svtosti a spravodlivosti. Preto sa dedin hriech vol hriechom v analogickom zmysle: je to hriech zdeden, nie spchan, je to stav, nie in.

KKC405


405 Hoci je dedin hriech kadmu vlastn, ani u jednho Adamovho potomka nem povahu osobnej viny. Je pozbavenm prvotnej svtosti a spravodlivosti, ale udsk prirodzenos nie je plne skazen: je zranen vo svojich prirodzench silch, podroben nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a nchyln na hriech(2515) (tto nchylnos na zl sa vol iadostivos). Krst tm, e dva ivot v Kristovej milosti, zotiera dedin hriech a obracia loveka k Bohu. Ale nsledky tohto hriechu pre oslaben a na zl nchyln prirodzenos ostvaj v lovekovi a vyzvaj ho do duchovnho boja.(1264)

KKC407


407 Uenie o dedinom hriechu zko svisiace s uenm o vykpen, ktor uskutonil Kristus(2015) umouje jasne posdi situciu loveka a jeho innos vo svete.(2852) Hriechom prarodiov diabol zskal urit nadvldu nad lovekom, hoci lovek zostva slobodn. Dedin hriech m za nsledok porobu v moci toho, ktor odvtedy vldol smrou, ie diabla. Neuznva, e lovek m zranen prirodzenos, nchyln na zl, je prinou vekch omylov v oblasti vchovy, politiky, socilnej innosti a mravov.(1888)

KKC419

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

419 S Tridentskm koncilom teda tvrdme, e dedin hriech sa prena spolu s udskou prirodzenosou ,rozmnoovanm, nie napodobovanm, a preto ,je kadmu vlastn.

KKC978

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 10. lnok VERM V ODPUSTENIE HRIECHOV
     odsek: 
odstavec: I. Jeden krst na odpustenie hriechov{1263}
       tma: 

978 Ke prv raz vyznvame vieru a sme oisten svtm krstom, dostvame tak dokonal odpustenie, e neostva nijak vina, ktor by bolo treba alebo zotrie- i u vina zdeden pvodom, i to, o sme vlastnou vou zanedbali alebo spchali -, alebo trestom odpyka. Pravda, krstn milos nikoho neoslobodzuje od nijakej slabosti prirodzenosti, ba skr kad z ns mus bojova proti hnutiam iadostivosti,(1264) ktor ns neprestajne podnecuje na hriech.

KKC1250

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 1. lnok SVIATOS KRSTU
     odsek: 
odstavec: IV. Kto me prija krst?
       tma: KRST DET

1250 Kee sa deti rodia s padlou a dedinm hriechom(403) pokvrnenou udskou prirodzenosou, aj ony potrebuj znovuzrodenie v krste, aby boli vysloboden z moci tmy a prenesen do krovstva slobody Boch det, ku ktorej s povolan vetci udia. Krst det zvl᚝ ukazuje, e milos spsy je plne nezaslen dar.(1996) Cirkev a rodiia by teda pripravili diea o neoceniten milos sta sa Bom dieaom, keby mu krtko po naroden neudelili krst.

KKC1426

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: II. Preo sviatos zmierenia po krste?
       tma: 

1426 Obrtenie sa ku Kristovi, nov narodenie v krste, dar Ducha Svtho, Kristovo telo a krv prijat ako pokrm ns urobili svtmi a nepokvrnenmi pred tvrou Boha Otca, ako je pred nm svt a nepokvrnen (Ef 5,27) sama Cirkev, Kristova nevesta. Ale nov ivot, ktor sme dostali vo sviatostiach uvdzania do kresanskho ivota, neodstrnil krehkos a slabos udskej prirodzenosti ani nklonnos na hriech, ktor tradcia nazva iadostivos (concupiscentia) a ktor zostva v pokrstench,(405, 978) aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedili v boji kresanskho ivota. (1264) Je to boj o obrtenie s cieom dosiahnu svtos a ven ivot, do ktorho ns Pn neprestajne povolva.

KKC1707

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1707 Ale lovek, na nahovranie Zlho,(397) u na zaiatku dejn zneuil svoju slobodu Podahol pokueniu a spchal zlo. Uchovva si sce tbu po dobre, ale jeho prirodzenos je ranen dedinm hriechom. Stal sa nchylnm na zl a podlieha omylu:
A tak je lovek rozpolten sm v sebe. Cel ivot loveka, tak individulny, ako aj kolektvny, sa preto jav ako dramatick zpas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou.