SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudská osoba je určená pre večnú blaženosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1700

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1700 Dstojnos udskej osoby m pvod v stvoren loveka(356) na Bo obraz a podobu (1. lnok); uskutouje sa v jej povolan k Boej blaenosti (2. lnok). Je vlastnosou loveka slobodne smerova k tomuto zaveniu (3. lnok). Svojimi vedommi a dobrovonmi inmi (4. lnok) sa lovek bu zameriava, alebo nezameriava na dobro prisben Bohom a dosvedovan morlnym svedomm (5. lnok). udia buduj samch seba a vntorne rast: z celho svojho zmyslovho a duchovnho ivota utvraj materil svojho rastu (6. lnok). S pomocou milosti rast v nosti (7. lnok); vyhbaj sa hriechu,(1439) a ak sa ho dopustili, odovzdvaj sa ako mrnotratn syn do milosrdenstva nho nebeskho Otca (8. lnok). Tak dosahuj dokonalos v lske.

KKC 1703

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1703 udsk osoba obdaren duchovnou a nesmrtenou duou (363) je jedin tvor na zemi, ktorho Boh chcel pre neho samho. U od svojho poatia je uren pre ven blaenos.(2258)

KKC 1711

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1711 udsk osoba, obdaren duchovnou duou, rozumom a vou, je u od svojho poatia zameran na Boha a uren na ven blaenos. Sna sa o svoju dokonalos tm, e had a miluje pravdu a dobro.

KKC 1769

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 5. lnok MORLNOS VN
     odsek: 
odstavec: II. Vne a morlny ivot
       tma: 

1769 V kresanskom ivote sm Duch Svt uskutouje svoje dielo tm, e podnecuje k innosti cel udsk bytos, vrtane jej bolest, strachov a zrmutkov, ako sa to prejavilo v Pnovej smrtenej zkosti a v jeho umuen. V Kristovi nae udsk city mu dosiahnu svoje zavenie v lske a v Boej blaenosti.

KKC 1818

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1818 nos ndeje zodpoved tbe po ast,(27) ktor Boh vloil do srdca kadho loveka; osvojuje si oakvania, ktor podnecuj innos ud; oisuje tieto oakvania, aby ich zamerala na nebesk krovstvo; ochrauje pred malomysenosou; je oporou vo chvach opustenosti; roziruje srdce v oakvan venej blaenosti. Nadenie vzbuden ndejou chrni pred egoizmom a vedie k radosti z kresanskej lsky.

KKC1934

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: II. Rovnos a rozdiely medzi umi
       tma: 

1934 Vetci udia, stvoren na obraz jedinho Boha a obdaren rovnakou rozumovou duou, maj rovnak prirodzenos a rovnak pvod. Vykpen Kristovou obetou vetci s povolan ma as na tej istej Boej blaenosti: vetci maj teda rovnak dstojnos.(225)

KKC 2548

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 10. lnok DESIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Chcem vidie Boha
       tma: 

2548 Tba po pravom ast oslobodzuje loveka od nezriadenej nklonnosti k bohatstvm tohto sveta, aby sa zavila vo viden Boha(2519) a v jeho blaenosti. Prisbenie [vidie Boha] je tak vek, e presahuje najvyiu hranicu blaenosti Lebo vidie znamen v Psme to ist ako vlastni Kto teda vid Boha, tm, e vid, dosiahol, okovek sa pota medzi dobr.