SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČnosť nábožnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1807

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: I. udsk nosti
       tma: ROZDELENIE ZKLADNCH NOST

1807 Spravodlivos je morlna nos, ktor spova v stlej a pevnej vli da Bohu a blnemu to, o im patr.(2095) Spravodlivos voi Bohu sa vol nos nbonosti (virtus religionis). Spravodlivos voi uom rob loveka schopnm, aby repektoval prva kadho(2401) a vnal do udskch vzahov slad, ktor podporuje primeran postoj (aequitas) voi uom a voi spolonmu dobru. Spravodliv lovek, o ktorom sa asto zmieuje Svt psmo, sa vyznauje stlou priamosou svojho myslenia a sprvnosou svojho sprvania voi blnemu. Ani chudobnmu nenadaj, ani zmonmu nechytaj stranu! Svojho blneho s spravodlivo! (Lv 19,15). Pni, dvajte otrokom, o je spravodliv a slun; ve viete, e aj vy mte Pna v nebi (Kol 4,1).

KKC2095


2095 Teologlne (bosk) nosti viery, ndeje a lsky stvruj a oivuj morlne nosti. Tak naprklad lska ns vedie k tomu, aby sme dvali Bohu, o sme mu plnm prvom povinn da ako jeho tvory. Na tento postoj ns pripravuje nos nbonosti.(1807)

KKC2096


2096 Adorcia (klaanie sa) je hlavnm konom nosti nbonosti. Klaa sa Bohu znamen uznva ho za Boha, Stvoritea a Spasitea, za Pna a Vldcu nad vetkm, o jestvuje, za nekonen a milosrdn Lsku: Pnovi, svojmu Bohu sa bude klaa a jedine jemu bude sli (Lk 4,8), hovor Jei, citujc Deuteronmium.

KKC2117


2117 Vetky praktiky mgie alebo arodejnctva, ktormi si lovek chce podmani skryt mocnosti, aby ich postavil do svojich sluieb a dosiahol nadprirodzen moc nad blnym hoci aj preto, aby mu zskal zdravie , vne odporuj nosti nbonosti. Tieto praktiky s ete odsdeniahodnejie, ke s spojen s myslom kodi druhmu, alebo ke sa pri nich uchyuje k zsahu zlch duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje vitku. piritizmus je asto spojen s veteckmi a magickmi praktikami. Preto Cirkev upozoruje veriacich, aby sa ho chrnili. Uchyovanie sa k tzv. tradinm spsobom lieenia neoprvuje ani vzvanie zlch mocnost, ani zneuvanie dverivosti inch.

KKC2125


2125 Pretoe ateizmus odmieta alebo popiera jestvovanie Boha, je hriechom proti nosti nbonosti. (1535) mysel a okolnosti mu znane zni zodpovednos za tto vinu. Na vzniku a rozren ateizmu mu ma nemal podiel veriaci, pokia pre zanedbanie vchovy vo viere alebo pre pomlen vklad uenia, alebo aj pre nedostatky ich nboenskho, mravnho a spoloenskho ivota treba o nich poveda, e skr zahauj, ne odhauj prav tvr Boha a nboenstva.

KKC2135


2135 Pnovi, svojmu Bohu sa bude klaa (Mt 4,10). Klaa sa Bohu, modli sa k nemu, vzdva mu prav kult, plni prisbenia a suby, ktor mu boli dan, s kony nosti nbonosti, ktor pochdzaj z poslunosti voi prvmu prikzaniu.

KKC2144


2144 cta voi Boiemu menu vyjadruje ctu, ktor patr tajomstvu samho Boha a celej posvtnej skutonosti, ktor toto meno pripomna. Zmysel pre posvtno patr k nosti nbonosti:
S pocity bzne a posvtnej cty kresansk city alebo nie? Nikto o tom neme rozumne pochybova. Je to druh citov, ktor by sme mali pociova a to v intenzvnom stupni , keby sme skutone mali videnie vemohceho Boha. Je to teda druh citov, ktor by sme mali ma, keby sme si uvedomili jeho prtomnos. V miere, v akej verme, e je prtomn, mme ich ma. Nema ich znamen neuvedomova si, neveri, e je prtomn.