SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZasvätený život a dobro Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC917


917 V Cirkvi akoby na strome,(2684) ktor sa obdivuhodne a bohato rozvetvil na Pnovom poli zo semena zasiateho Bohom, vyrstli rozlin formy samotrskeho alebo spolonho ivota a rozmanit rodiny, ktor sa zveauj tak na osoh lenov, ako aj pre dobro celho Kristovho tela.

KKC931


931 Kto sa odovzdal nadovetko milovanmu Bohu, ktormu ho zasvtil u krst, je takto dvernejie zasvten Boej slube a oddan dobru Cirkvi. Stavom zasvtenia Bohu sved Cirkev o Kristovi a ukazuje, ako obdivuhodne v nej inkuje Duch Svt. T, o robia profesiu evanjeliovch rd, maj teda predovetkm poslanie i svoje zasvtenie. A kee sa na zklade samho zasvtenia venuj slube Cirkvi, s povinn spsobom vlastnm svojmu intittu osobitne sa venova misijnej innosti.

KKC945


945 Kto sa odovzdal nadovetko milovanmu Bohu, pre ktorho bol uren u krstom, je v stave zasvtenho ivota dvernejie odovzdan Boej slube a oddan dobru celej Cirkvi.