SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVytvárať podmienky pre združenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1928

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1928 Spolonos zabezpeuje socilnu spravodlivos vtedy, ke vytvra podmienky, ktor zdrueniam i jednotlivcom(2832) umouj dosiahnu to, na o maj prvo poda svojej prirodzenosti a svojho povolania. Socilna spravodlivos svis so spolonm dobrom a s vykonvanm verejnej moci.

KKC1943

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1943 Spolonos zabezpeuje socilnu spravodlivos vtedy, ke vytvra podmienky, ktor zdrueniam i jednotlivcom umouj dosiahnu to, na o maj prvo.

KKC2211

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2211 Politick spoloenstvo m povinnos vi si rodinu, pomha jej a zabezpeova najm:
slobodu zaloi si rodinu, ma deti a vychovva ich v zhode s vlastnm morlnym a nboenskm presvedenm;
ochranu stlosti manelskho zvzku a rodinnej ustanovizne;
slobodu vyznva svoju vieru, odovzdva ju a vychovva v nej deti pomocou prostriedkov a ustanovizn na to potrebnch;
prvo na skromn vlastnctvo, na slobodu podnikania, na prcu, na bvanie a na vysahovanie;
poda ustanoven jednotlivch ttov prvo na lekrsku starostlivos na opateru pre star osoby a na rodinn prdavky;
ochranu bezpenosti a zdravia, najm proti nebezpeenstvm, ako s drogy, pornografia, alkoholizmus a pod.;
slobodu vytvra s inmi rodinami zdruenia a ma tak zastpenie pred obianskymi autoritami.