SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovViera ako ľudský čin
Zobrazova/Nezobrazova

KKC154

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA JE UDSK KON

154 Veri mono iba vaka milosti a vntornej pomoci Ducha Svtho. Je vak takisto pravda, e veri je prav udsk kon.(1749) Dverova Bohu a shlasi s pravdami, ktor zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu loveka. Ani v udskch vzahoch neodporuje naej dstojnosti, ke verme, o in hovoria o sebe a o svojich mysloch, alebo ke verme ich subom (naprklad ke mu a ena uzatvraj manelstvo), aby sme tak vstpili do vzjomnho spoloenstva. Preto ete menej odporuje naej dstojnosti, ak mme vierou prejavi pln poslunos rozumu a vle Bohu,(2126) ktor zjavuje, a tak vstpi do dvernho spoloenstva s nm.

KKC 155

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA JE UDSK KON

155 V kone viery udsk rozum a udsk va(2088) spolupracuj s Boou milosou: Veri je kon rozumu, ktor shlas s Boou pravdou na prkaz vle, ktor pohol Boh milosou.

KKC180

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

180 Veri je vedom a slobodn udsk kon, ktor zodpoved dstojnosti udskej osoby.