SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVEŠTENIE ako činnosť ktorá odporuje Bohu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2115


2115 Boh me zjavi budcnos svojim prorokom alebo inm svtm. Ale sprvny postoj kresana, o sa tka budcnosti, spova v tom, e sa s dverou odovzdva do rk Prozretenosti a zrieka sa kadej nezdravej zvedavosti v tomto ohade. Nepredvdavos vak me by nedostatkom zodpovednosti.

KKC2116


2116 Treba odmietnu vetky formy vetenia: uchyovanie sa k satanovi alebo k zlm duchom, vyvolvanie mtvych alebo in praktiky, o ktorch sa mylne predpoklad, e odhauj budcnos. Pouvanie horoskopov astrolgia, tanie z ruky, vklad predpoved alebo osudov, jasnovidectvo a uchyovanie sa k mdim prejavuj vu ma vldu nad asom, nad dejinami a nakoniec nad umi a zrove tbu nakloni si skryt mocnosti. S v protiklade s ctou a repektom spojenmi s lskyplnou bzou, ktor sme povinn ma jedine voi Bohu.

KKC2117


2117 Vetky praktiky mgie alebo arodejnctva, ktormi si lovek chce podmani skryt mocnosti, aby ich postavil do svojich sluieb a dosiahol nadprirodzen moc nad blnym hoci aj preto, aby mu zskal zdravie , vne odporuj nosti nbonosti. Tieto praktiky s ete odsdeniahodnejie, ke s spojen s myslom kodi druhmu, alebo ke sa pri nich uchyuje k zsahu zlch duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje vitku. piritizmus je asto spojen s veteckmi a magickmi praktikami. Preto Cirkev upozoruje veriacich, aby sa ho chrnili. Uchyovanie sa k tzv. tradinm spsobom lieenia neoprvuje ani vzvanie zlch mocnost, ani zneuvanie dverivosti inch.

KKC2138


2138 Povera je vyboenie kultu, ktor vzdvame pravmu Bohu. Prejavuje sa najm v modloslube, ako aj v rozlinch formch vetenia a mgie.