SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýznam slova Mesiáš
Zobrazova/Nezobrazova

KKC436


436 Kristus pochdza z grckeho prekladu hebrejskho slova Mesiᚓ, ktor znamen pomazan.(690, 695) Stva sa Jeiovm vlastnm menom preto, e Jei dokonale spa Boie poslanie, ktor toto slovo znamen. V Izraeli boli toti v Boom mene pomazan t, o boli Bohu zasvten na poslanie, ktor pochdzalo od neho. Boli to krli, kazi a niekedy aj proroci. To mal by predovetkm prpad Mesia, ktorho mal Boh posla, aby definitvne nastolil svoje krovstvo. Mesia mal pomaza Pnov Duch za kra a zrove za kaza, ale aj za proroka. (711-716) Jei splnil mesisku ndej Izraela vo svojej trojnsobnej funkcii Kaza, Proroka a Kra.(783)

KKC 695


695 Pomazanie. Symbolika pomazania olejom(1293) naznauje aj Ducha Svtho, take sa pomazanie stalo jeho synonymom. Pri uvdzan do kresanskho ivota je pomazanie sviatostnm znakom birmovania, ktor sa vo Vchodnch cirkvch vol jednoducho krizmcia (t. j. pomazanie krizmou). Ale aby sa pochopil cel jeho vznam, treba sa vrti k prvmu pomazaniu,(436) ktor vykonal Duch Svt: k pomazaniu Jeia. Kristus alebo Mesiᚓ (z hebrejskho Maach) znamen pomazan Bom Duchom. V Starej zmluve boli viacer Pnovi pomazan, osobitne kr Dvid. Ale Jei je Bo pomazan jedinenm spsobom: udsk prirodzenos, ktor Syn berie na seba, je plne pomazan Duchom Svtm. Jeia ustanovil Duch Svt za Krista. Panna Mria ho pone z Ducha Svtho, ktor ho prostrednctvom anjela zvestuje ako Krista pri jeho naroden a Simeona pobda, aby iel do chrmu vidie Pnovho Mesia. (1504) Duch Svt napa Krista a jeho sila vychdza z Krista, ke uzdravuje a liei. A napokon Duch Svt kriesi Jeia z mtvych. A tak Jei, plne ustanoven za Krista (Mesia) vo svojej udskej prirodzenosti, ktor zvazila nad smrou, hojne vylieva Ducha Svtho, a km svt, vo svojom spojen s udskou prirodzenosou Boieho Syna, nevytvoria toho dokonalho Mua, ktor uskuton Kristovu plnos: (794) plnho Krista (totum Christum), poda vyjadrenia svtho Augustna.