SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýznam a účinok pomazania olejom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC695


695 Pomazanie. Symbolika pomazania olejom(1293) naznauje aj Ducha Svtho, take sa pomazanie stalo jeho synonymom. Pri uvdzan do kresanskho ivota je pomazanie sviatostnm znakom birmovania, ktor sa vo Vchodnch cirkvch vol jednoducho krizmcia (t. j. pomazanie krizmou). Ale aby sa pochopil cel jeho vznam, treba sa vrti k prvmu pomazaniu,(436) ktor vykonal Duch Svt: k pomazaniu Jeia. Kristus alebo Mesiᚓ (z hebrejskho Maach) znamen pomazan Bom Duchom. V Starej zmluve boli viacer Pnovi pomazan, osobitne kr Dvid. Ale Jei je Bo pomazan jedinenm spsobom: udsk prirodzenos, ktor Syn berie na seba, je plne pomazan Duchom Svtm. Jeia ustanovil Duch Svt za Krista. Panna Mria ho pone z Ducha Svtho, ktor ho prostrednctvom anjela zvestuje ako Krista pri jeho naroden a Simeona pobda, aby iel do chrmu vidie Pnovho Mesia. (1504) Duch Svt napa Krista a jeho sila vychdza z Krista, ke uzdravuje a liei. A napokon Duch Svt kriesi Jeia z mtvych. A tak Jei, plne ustanoven za Krista (Mesia) vo svojej udskej prirodzenosti, ktor zvazila nad smrou, hojne vylieva Ducha Svtho, a km svt, vo svojom spojen s udskou prirodzenosou Boieho Syna, nevytvoria toho dokonalho Mua, ktor uskuton Kristovu plnos: (794) plnho Krista (totum Christum), poda vyjadrenia svtho Augustna.

KKC 1183

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: IV. Kde slvi?
       tma: 

1183 Svtostnok(1379) m by v kostoloch umiestnen na vemi dstojnom mieste a o najctyhodnejie. (2120) Dstojn vzhad, umiestnenie a bezpenos eucharistickho svtostnku maj napomha adorciu Pna skutone prtomnho v Najsvtejej oltrnej sviatosti.
Svt krizma (myron),(1241) ktorou pomazanie je sviatostnm znakom peate daru Ducha Svtho, sa tradine uchovva a uctieva na bezpenom mieste svtyne. Mono tam uloi aj olej katechumenov a olej na pomazanie chorch.

KKC 1237


1237 Kee krst znamen oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovatea diabla, nad kandidtom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov). Celebrant ho pomae olejom katechumenov alebo vlo na neho ruku(1673) a on sa vslovne zrieka satana. Takto pripraven me vyzna vieru Cirkvi,(189) ktorej bude krstom zveren.

KKC 1241


1241 Pomazanie svtou krizmou,(1294, 1574) voavm olejom, ktor posvtil biskup, znamen dar Ducha Svtho dan novopokrstenmu. Stal sa kresanom ie pomazanm Duchom Svtm, vlenenm do Krista, ktor je pomazan za Kaza, Proroka a Kra. (783)

KKC 1289


1289 Aby sa lepie naznail dar Ducha Svtho, oskoro sa ku vkladaniu rk pridalo pomazanie voavm olejom (krizmou).(695) Toto pomazanie objasuje meno kresan, ktor znamen pomazan a je odvoden od mena samho Krista (grcke Christos zna Pomazan),(436) ktorho Boh pomazal Duchom Svtm (Sk 10,38). Obrad pomazania jestvuje a podnes na Vchode aj na Zpade. Preto sa tto sviatos na Vchode vol krizmcia, t. j. pomazanie krizmou,(1297) alebo (po grcky) myron, o zna krizma. Na Zpade nzov confirmatio (v slovenine birmovanie) naznauje, e tto sviatos potvrdzuje krst a zrove posiluje krstn milos.

KKC 1293


1293 V obrade tejto sviatosti treba vzia do vahy znak pomazania a to, o pomazanie znamen a vtla duchovn pea.
Pomazanie m v biblickej a antickej symbolike(695) mnoho vznamov: olej je znakom hojnosti a radosti; oisuje (natieranie pred kpeom a po om) a rob prunm (natieranie atltov a zpasnkov); je znakom uzdravenia, lebo hoj pomliadeniny a rany; spsobuje, e lovek vyaruje krsu, zdravie a silu.

KKC1294


1294 Vetky tieto vznamy pomazania olejom(1152) sa nachdzaj aj vo sviatostnom ivote. Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamen oistenie a posilnenie; pomazanie chorch vyjadruje uzdravenie a posilu. Pomazanie svtou krizmou po krste, pri birmovan a pri vysviacke je znakom posvtenia. Kresania, ie t, o s pomazan, birmovanm dostvaj vo vej miere as na poslan Jeia Krista a na plnosti Ducha Svtho, ktorm je Kristus naplnen, aby cel ich ivot vydval Kristovu bezn vu (2Kor 2,15).