SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovV krste dostávame nový život prostredníctvom Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC168

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 2. lnok VERME
     odsek: 
odstavec: I. Ha, Pane, na vieru svojej Cirkvi
       tma: 

168 Predovetkm ver Cirkev a tak vedie, iv a udriava moju vieru. Predovetkm Cirkev vyznva vade Pna (Teba oslavuje svt Cirkev po celej zemi, spievame v hymne Teba, Boe, chvlime) a s ou a v nej sme aj my pobdan a veden vyznva: Verm, Verme. Prostrednctvom Cirkvi dostvame v krste vieru a nov ivot v Kristovi.(1253) Poda Rmskeho ritula sa vysluhovate krstu pta katechumena: o si iada od Boej Cirkvi? On odpovie: Vieru. o ti d viera? ivot ven.

KKC628


628 Krst, ktorho pvodnm a plnm znakom je ponorenie do vody,(537) inne naznauje zostpenie kresana do hrobu, aby s Kristom umrel hriechu pre nov ivot:(1215) Krstom sme s nm pochovan v smr, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesen z mtvych Otcovou slvou, aj my ili novm ivotom (Rim 6,4).

KKC683

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

683 Nik neme poveda: ,Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom(424, 2670) (1Kor 12,3). Boh poslal do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6). Toto poznanie viery je mon len v Duchu Svtom.(152) Aby sme boli v spoloenstve s Kristom, mus sa ns najprv dotkn Duch Svt. On ns predchdza a vzbudzuje v ns vieru. Nam krstom, prvou sviatosou viery, sa nm ivot, ktor m svoj prame v Otcovi a darva sa nm v Synovi, vntorne a osobne udeuje skrze Ducha Svtho v Cirkvi:
Krst nm udeuje milos novho narodenia v Bohu Otcovi(249) skrze jeho Syna v Duchu Svtom. Lebo t, o maj v sebe Boieho Ducha, s veden k Slovu ie k Synovi. Syn ich vak predstavuje Otcovi a Otec im dva neporuitenos. Teda bez Ducha nie je mon vidie Boieho Syna a bez Syna sa nik neme pribli k Otcovi, lebo poznanie Otca je Syn a poznanie Boieho Syna sa uskutouje skrze Ducha Svtho.