SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUVÁDZANIE DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1229


1229 Sta sa kresanom sa u od ias apotolov uskutouje postupnm napredovanm a uvdzanm do kresanskho ivota, ktor pozostvaj z viacerch etp. Tto cestu mono prejs rchlo alebo pomaly. Vdy vak obsahuje niektor zkladn prvky: ohlasovanie slova, prijatie evanjelia, ktor vedie k obrteniu, vyznanie viery, krst, vyliatie Ducha Svtho a pristpenie k eucharistickmu prijmaniu.

KKC1230


1230 Uvdzanie do kresanskho ivota sa v priebehu storo a poda okolnost znane menilo. V prvch storoiach Cirkvi dosiahlo vek rozvoj s dlhm obdobm katechumentu a s celm radom prpravnch obradov,(1248) ktor liturgicky vyznaovali cestu katechumenlnej prpravy a vysovali do slvenia sviatost uvdzania do kresanskho ivota.

KKC1231


1231 Kde sa krst det stal bene zauvanou formou slvenia tejto sviatosti, tento spsob slvenia sa stal jedinm konom, ktor vemi skrtene zaha aj etapy, ktor predchdzaj uvdzanie do kresanskho ivota. Krst det u svojou povahou vyaduje katechument po krste. Nejde len o potrebn pouenie po krste, ale aj o nevyhnutn rozvjanie krstnej milosti poas rastu osoby.(13) Tu je vlastn miesto katechzy.

KKC1232


1232 Druh vatiknsky koncil obnovil pre Latinsk cirkev viacstupov katechument dospelch. Jeho obrady sa nachdzaj v Ordo initiationis christianae adultorum (Obrad uvdzania dospelch do kresanskho ivota) (r. 1972). Koncil okrem toho dovolil, aby sa popri tom, o sa nachdza v kresanskej tradcii, v misijnch zemiach pripustili aj tak prvky,(1204) ktor sa pouvaj u jednotlivch nrodov, pokia ich mono prispsobi kresanskmu obradu.

KKC1233


1233 Dnes sa teda vo vetkch latinskch a vchodnch obradoch uvdzanie dospelch do kresanskho ivota zana ich vstupom do katechumentu a vrchol v jedinom slven troch sviatost: krstu, birmovania a Eucharistie. Vo vchodnch obradoch sa uvdzanie det do kresanskho ivota zana krstom,(1290) po ktorom bezprostredne nasleduje birmovanie a prijatie Eucharistie, km v rmskom obrade toto uvdzanie det pokrauje viacronou katechzou a neskr sa kon birmovanm a Eucharistiou, ktor je vrcholom ich uvdzania do kresanskho ivota.