SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUČITEĽSKÝ ÚRAD Cirkvi a pastierov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC85

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

85 loha autenticky vysvetova Boie slovo,(888-892) psan alebo stne podan, bola zveren jedine ivmu Uiteskmu radu Cirkvi(2032, 2040) ie biskupom v spoloenstve s Petrovm nstupcom, rmskym biskupom , ktor vykonva svoju autoritu v mene Jeia Krista.

KKC86

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

86 Tento Uitesk rad vak nie je nad Bom slovom, ale mu sli, lebo u iba to, o bolo odovzdan, nakoko ho z Boieho poverenia a s pomocou Ducha Svtho nbone pova,(688) svto zachovva a verne vyklad, a z tohto jedinho pokladu viery erp vetko, o predklad veri ako zjaven Bohom.

KKC87

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

87 Pamtajc na Kristove slov apotolom:(1548) Kto vs pova, ma pova (Lk 10,16), veriaci poslune prijmaj uenie a smernice, ktor im v rozlinch podobch dvaj ich pastieri.(2037)

KKC888


888 Biskupi so svojimi spolupracovnkmi kazmi maj ako prv lohu hlsa vetkm Boie evanjelium poda Pnovho prkazu. S hlsatemi viery, ktor privdzaj ku Kristovi novch uenkov,(2068) a autentickmi uitemi apotolskej viery obdarenmi Kristovou autoritou.

KKC889


889 Kristus, ktor je Pravda, aby udral Cirkev v istote viery, odovzdanej apotolmi, dal jej as na svojej neomylnosti.(92) Bo ud sa nadprirodzenm zmyslom pre vieru neochvejne prida viery pod vedenm ivho Uiteskho radu Cirkvi.

KKC890


890 Poslanie Uiteskho radu(851) (Magisterium) je spt s definitvnou povahou zmluvy, ktor Boh uzavrel so svojm udom v Kristovi; m ho chrni pred odchlkami a ochabnutm vo viere a zaruova mu objektvnu monos vyznva bez omylu prav vieru. Pastorlnym poslanm Uiteskho radu je teda bdie nad tm, aby Bo ud zotrvval v pravde,(1785) ktor oslobodzuje. Aby duchovn pastieri mohli vykonva toto poslanie, Kristus ich obdaroval charizmou neomylnosti vo veciach viery a mravov. Vykonvanie tejto charizmy me ma rozlin podoby.

KKC891


891 Tto neomylnos m na zklade svojho radu rmsky ppe, hlava kolgia biskupov, ke ako najvy pastier a uite vetkch veriacich v Krista, ktor posiluje svojich bratov vo viere, definitvnym aktom [spsobom] vyhlasuje uenie [tkajce sa] viery alebo mravov Neomylnos prisuben Cirkvi m aj zbor biskupov, ke vykonva najvy Uitesk rad spolu s Petrovm nstupcom, predovetkm na ekumenickom koncile. Ke Cirkev prostrednctvom svojho najvyieho Uiteskho radu nieo predklad veri ako zjaven Bohom a ako Kristovo uenie, tak defincie treba prija s poslunosou viery. Tto neomylnos m tak rozsah, ak je rozsah pokladu Boieho zjavenia.

KKC892


892 Boiu pomoc dostvaj aj nstupcovia apotolov uiaci v spoloenstve s Petrovm nstupcom a osobitne rmsky biskup, pastier celej Cirkvi, ke bez toho, aby dospeli k neomylnej defincii a vyslovili sa definitvnym spsobom pri vykonvan riadneho Uiteskho radu (Magisterium ordinarium) predkladaj uenie, ktor privdza k lepiemu chpaniu Zjavenia vo veciach viery a mravov. Tohto riadneho Uiteskho radu sa veriaci v Krista maj prida s nbonou poslunosou ducha, ktor sa sce odliuje od shlasu viery, ale je jeho predenm.