SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTradícia a Sväté písmo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC80

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: II. Vzah medzi Tradciou a Svtm psmom
       tma: JEDEN SPOLON PRAME҅

80 Posvtn Tradcia a Svt psmo teda navzjom zko svisia a s spojen. Ve obidve vyvieraj z toho istho boskho pramea, uritm spsobom splvaj v jedno a smeruj k tomu istmu cieu. Obidve robia v Cirkvi prtomnm a plodnm tajomstvo Krista, ktor sbil, e ostane so svojimi po vetky dni a do skonenia sveta (Mt 28,20).

KKC81


81 Svt psmo je Boie slovo, nakoko je psomne zaznaen z vnuknutia Ducha Svtho.
Posvtn Tradcia vak Boie slovo,(113) ktor zveril Kristus Pn a Duch Svt apotolom, neporuene odovzdva ich nstupcom; aby ho, osvieten Duchom pravdy, svojm ohlasovanm verne zachovvali, vysvetovali a rili.

KKC82


82 Z toho vyplva, e Cirkev, ktorej je zveren odovzdvanie a vysvetovanie Zjavenia, neerp svoju istotu o vetkom, o bolo zjaven, iba zo Svtho psma. Preto treba obidve prijma a vi si ich s rovnakou lskou a ctou.

KKC83


83 Tradcia, o ktorej tu hovorme, pochdza od apotolov a odovzdva to, o oni prijali z Jeiovho uenia a prkladu a o ich nauil Duch Svt. Ve prv genercia kresanov ete nemala napsan Nov zkon a Nov zkon sm sved o procese ivej Tradcie.
Od nej treba odliova tradcie(1202, 2041) teologick, disciplinrne, liturgick alebo tkajce sa nbonosti,(2684) ktor sa postupom asu zrodili v miestnych cirkvch. S to osobitn formy prispsoben rznym miestam a obdobiam, ktormi sa prejavuje vek Tradcia. V jej svetle sa tieto tradcie mu pod vedenm Uiteskho radu Cirkvi zachova, zmeni alebo aj zanecha.

KKC 95

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: RAST V CHPAN VIERY

95 Je teda zrejm, e posvtn Tradcia, Svt psmo a Uitesk rad Cirkvi poda nanajv mdreho Boieho rozhodnutia tak navzjom svisia a s spojen, e jedno bez druhch by neobstlo a vetky spolu, kad svojm spsobom, psobenm jedinho Ducha Svtho inne prispievaj k spse du.

KKC 97

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

97 Posvtn Tradcia a Svt psmo tvoria jeden posvtn poklad Boieho slova, v ktorom putujca Cirkev ako v zrkadle kontempluje Boha, prame celho svojho bohatstva.

KKC113

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

113 2. alej treba Psmo ta(81) so zreteom na iv Tradciu celej Crkvi. Poda vroku cirkevnch Otcov Svt psmo je napsan skr v srdci Cirkvi ako na materilnych prostriedkoch (sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta). Cirkev toti nos vo svojej Tradcii iv pam Boieho Slova a Duch Svt jej dva duchovn vklad Psma ( poda duchovnho zmyslu, ktorm Duch obdarva Cirkev ).

KKC 120

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: 

120 Apotolsk Tradcia umonila Cirkvi rozozna,(1117) ktor spisy maj by zapotan do zoznamu posvtnch knh. Tento pln zoznam sa vol knon Svtho psma. Obsahuje 46 spisov Starho zkona (45, ak sa Jeremi a Nreky potaj spolu) a 27 spisov Novho zkona. S to:
Knihy Starho zkona: Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronmium, Jozue, Sudcovia, Rt, Prv a Druh kniha Samuelova, Prv a Druh kniha krov, Prv a Druh kniha kronk, Ezdr, Nehemi, Tobi, Judita, Ester, Jb, almy, Prslovia, Kazate, Piese piesn, Mdros, Sirachovec, Izai, Jeremi, Nreky, Baruch, Ezechiel, Daniel, Oze, Joel, Amos, Abdi, Jon, Miche, Nahum, Habakuk, Sofoni, Aggeus, Zachari, Malachi, Prv a Druh kniha Machabejcov.
Knihy Novho zkona: Evanjeli poda Mata, Marka, Luka a Jna, Skutky apotolov; listy svtho Pavla: Rimanom, Prv a Druh list Korinanom, List Galaanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, Prv a Druh list Solnanom, Prv a Druh list Timotejovi, List Ttovi, Filemonovi; List Hebrejom, Jakubov list, Prv a Druh Petrov list, Prv, Druh a Tret Jnov list, Jdov list; Zjavenie apotola Jna (Apokalypsa).