SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSloboda ľudského činu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1731

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: I. Sloboda a zodpovednos
       tma: 

1731 Sloboda je v rozume a vo vli zakorenen schopnos kona alebo nekona, urobi to alebo ono, a tak vykona sm od seba vedom a dobrovon iny. Slobodnou vou kad disponuje sebou samm. Sloboda je v lovekovi sila, ktor mu umouje rs a dozrieva v pravde a v dobre. Sloboda dosahuje svoju dokonalos, ke je zameran na Boha,(1721) ktor je naou blaenosou.

KKC1744

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1744 Sloboda je schopnos kona alebo nekona; a tak vykona sm od seba vedom a dobrovon iny. Dokonalos svojho konania dosahuje vtedy, ke je zameran na Boha, najvyie Dobro.

KKC1745

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1745 Sloboda charakterizuje udsk iny v pravom zmysle slova. Rob loveka zodpovednm za iny, ktorch je dobrovone pvodcom. Jeho vedom a dobrovon konanie mu patr ako vlastn.

KKC1782

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 6. lnok MORLNE SVEDOMIE
     odsek: 
odstavec: I. sudok svedomia
       tma: 

1782 lovek m prvo kona poda svedomia a slobodne, aby mohol osobne urobi morlne rozhodnutia. Preto nie je dovolen nti [loveka], aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolen mu preka, aby konal poda svojho svedomia,(2106) najm v nboenskej oblasti.

KKC2008

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: III. Zsluha
       tma: 

2008 Zsluha loveka pred Bohom v kresanskom ivote pochdza z toho, e Boh slobodne rozhodol pridrui loveka k dielu svojej milosti.(306) Otcovsk innos Boha je svojm podnetom prvotn, km slobodn konanie loveka je vo svojej spoluprci druhotn,(155, 970) take zsluhy za dobr skutky treba pripsa najprv Boej milosti a a potom veriacemu. Konene, aj zsluha loveka patr Bohu, lebo v Kristovi dobr skutky loveka pochdzaj z vnuknut a z pomoci Ducha Svtho.

KKC2106


2106 V nboenskej oblasti nikto nesmie by nten,(160) aby konal proti svojmu svedomiu, ani sa nikomu nesmie brni,(1782) aby v nleitch hraniciach konal poda svojho svedomia skromne alebo verejne, i u sm, alebo v spojen s inmi. (1738) Toto prvo sa zaklad na samej prirodzenosti udskej osoby, ktorej dstojnos vedie k tomu, aby slobodne shlasila s Boou pravdou, ktor presahuje asn poriadok. Preto toto prvo pretrvva aj u tch, ktor si neplnia povinnos hada pravdu a prija ju.