SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSkutočnosti tohto sveta ako cesta, ktorou možno poznať Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC32

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: PRV KAPITOLA LOVEK JE SCHOPNݓ BOHA
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: II. Cesty, ktor ved k poznaniu Boha
       tma: 

32 Svet: z pohybu a z prinnej innosti, z nhodnosti, poriadku a krsy sveta mono pozna Boha ako pvod a cie vesmru.(54, 337)
Svt Pavol tvrd o pohanoch: Je im zjavn, o mono o Bohu vedie; Boh im to zjavil. Ve to, o je v om neviditen jeho ven moc a bostvo , mono od stvorenia sveta rozumom poznva zo stvorench vec (Rim 1,19-20).
Aj svt Augustn hovor: Optaj sa krsy zeme, optaj sa krsy mora, optaj sa krsy rozrenho a rozptlenho vzduchu, optaj sa krsy neba, optaj sa tchto vec. Vetky ti odpovedia: Pozri, ak sme krsne! Ich krsa je ich vyznanm. Kto urobil tieto premenliv krsy, ak nie nemenitene Krsny?

KKC 159

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA A ROZUM

159 Viera a veda. Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy neme by skuton rozpor:(283) lebo ten ist Boh, ktor zjavuje tajomstv a vlieva vieru, vloil do udskho ducha svetlo rozumu. A Boh neme poprie seba samho ani pravda nikdy neme protirei pravde. Preto ak metodick vskum(2293) v akomkovek vednom odbore postupuje naozaj vedecky a v slade s morlnymi normami, nikdy nebude v skutonom rozpore s vierou, lebo svetsk skutonosti i skutonosti viery maj svoj pvod v tom istom Bohu. Ba toho, kto sa pokorne a vytrvalo sna preskma tajomstv sveta, vedie akoby Boia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh toti udriava vetky veci a spsobuje, e s tm, m s.

KKC 1148


1148 Kee tieto skutonosti vnmaten zmyslami s stvoren, mu sa sta miestom, kde sa prejavuje innos Boha, ktor posvcuje ud, a innos ud, ktor preukazuj kult Bohu. To ist plat aj o znakoch a symboloch spoloenskho ivota ud: umva a pomaza, lma chlieb a pi z toho istho kalicha me vyjadrova posvcujcu prtomnos Boha a vanos loveka voi svojmu Stvoriteovi.