SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSPOLOČENSTVO SVÄTÝCH
Zobrazova/Nezobrazova

KKC946

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: 

946 Apotolsk vyznanie viery po slovch verm v svt Cirkev veobecn dodva v spoloenstvo svtch. Tento lnok viery uritm spsobom vysvetuje predchdzajci: o in je Cirkev, ako zhromadenie(823) vetkch svtch? Spoloenstvom svtch je prve Cirkev.

KKC947

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: 

947 Pretoe vetci veriaci s jedno telo, dobro jednho sa odovzdva druhmu A tak treba medziinm veri, e v Cirkvi je vmena dobier Najdleitejm dom je Kristus, lebo je Hlava Kristovo dobro sa teda dva vetkm dom(790) a toto odovzdvanie sa uskutouje prostrednctvom sviatost Cirkvi. Lebo jednota Ducha, ktor ju riadi, spsobuje, e vetko, o prijala, je spolon.

KKC948

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: 

948 Vraz spoloenstvo svtch m teda dva vznamy: spoloenstvo, ie spolon as na svtch veciach(1331) (sancta) a spoloenstvo medzi svtmi osobami (sancti).
Sancta sanctis! Svt veci svtm! zvol celebrant vo vine vchodnch liturgi pri pozdvihovan svtch darov pred podvanm prijmania. Veriaci (sancti) sa ivia Kristovm telom a krvou (sancta), aby rstli v spoloenstve Ducha Svtho (Koinonia) a sprostredkovali toto spoloenstvo svetu.

KKC949


949 V prvotnom jeruzalemskom spoloenstve sa uenci vytrvalo zastovali na uen apotolov a na bratskom spoloenstve, na lman chleba a na modlitbch (Sk 2,42):
Spoloenstvo vo viere. Viera veriacich je vierou Cirkvi(185) prijatou od apotolov, je ivotnm pokladom, ktor sa zvuje, ke sa s nm podelme.

KKC950


950 Spoloenstvo sviatost.(1130) Ovocie vetkch sviatost patr vetkm veriacim. Sviatosami s veriaci akoby posvtnmi putami spojen a zjednoten s Kristom, najm vak krstom, ktorm akoby cez brnu vstupuj do Cirkvi. Cirkevn Otcovia naznauj, e vo Vyznan viery tmto spoloenstvom svtch treba rozumie spoloenstvo sviatost Tento nzov [spoloenstvo] je vhodn pre vetky sviatosti,(1331) lebo ns spjaj s Bohom Ale viac patr Eucharistii, lebo ona toto spoloenstvo vytvra.

KKC951


951 Spoloenstvo chariziem. V spoloenstve Cirkvi(799) Duch Svt rozdeuje medzi veriacich vetkch stavov aj osobitn milosti na budovanie Cirkvi. Kad vak dostva prejavy Ducha na veobecn itok (1Kor 12,7).

KKC952


952 Vetko mali spolon (Sk 4,32).(2402) Prav kresan nevlastn ni, o by nemal povaova za spolon s ostatnmi; preto [kresania] maj by pripraven a ochotn odstraova biedu chudobnch. Kresan je sprvcom Pnovho majetku.

KKC953


953 Spoloenstvo lsky.(1827) V spoloenstve svtch nik z ns neije pre seba a nik pre seba neumiera (Rim 14,7). Ak teda trp jeden d, trpia spolu s nm vetky dy, a ak vychvauj jeden d, raduj sa s nm vetky dy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste dy (1Kor 12,26-27). Lska nie je sebeck (1Kor 13,5). (2011) Aj ten najmen z naich skutkov, ak ho vykonme z lsky, je na osoh vetkm v tejto solidarite so vetkmi umi, ivmi i mtvymi, ktor sa zaklad na spoloenstve svtch. Kad hriech tomuto spoloenstvu kod.(845, 1469)

KKC954


954 Trojak stav Cirkvi.(771) Km teda neprde Pn vo svojej velebnosti a s nm vetci anjeli a km nebude znien smr a nebude mu vetko podroben, niektor z jeho uenkov putuj na zemi, in skonili tento ivot a sa oisuj,(1031, 1023) in zasa s u oslven a vidia jasne samho trojjedinho Boha takho, ak je:
Vetci vak mme, i ke v rozlinom stupni a rznym spsobom, as na tej istej lske k Bohu a blnemu a spievame nmu Bohu ten ist chvlospev slvy. Vetci toti, ktor s Kristovi a maj jeho Ducha, zluuj sa do jednej Cirkvi a s v om [v Kristovi] navzjom spojen.

KKC955


955 Spojenie putujcich s bratmi, ktor zosnuli v Kristovom pokoji, sa vbec nepreruuje, ba poda stlej viery Cirkvi vmenou duchovnch dobier sa posiluje.

KKC956


956 Orodovanie svtch.(1370) Lebo svt v nebi tm, e s dvernejie spojen s Kristom, vmi upevuj cel Cirkev vo svtosti Neprestajne oroduj za ns u Otca a predkladaj mu zsluhy,(2683) ktor zskali na zemi skrze jedinho prostrednka medzi Bohom a umi, Krista Jeia Ich bratsk starostlivos nm teda vemi pomha v naej slabosti.
Neplate, ve vm budem uitonej odtia, kam idem, ne som bol tu [na zemi].
Budem preva svoje nebo tak, e budem robi dobro na zemi.

KKC957


957 Spoloenstvo so svtmi.(1173) Pamiatku svtch v nebi si uctievame nielen pre ich prklad, ale ete viac preto, aby sa pestovanm bratskej lsky upevovala jednota celej Cirkvi v Duchu. Lebo ako ns kresansk spoloenstvo putujcich privdza bliie ku Kristovi, tak ns spoloenstvo so svtmi spja s Kristom, z ktorho ako z pramea a hlavy prdi vetka milos a ivot samho Boieho udu:
Jemu [Kristovi] sa klaniame, lebo je Bo Syn. Muenkov vak prvom milujeme ako Pnovch uenkov a nasledovnkov pre ich neobyajn oddanos svojmu Krovi a Uiteovi. Kie by sme sa aj my stali ich spolonkmi a spoluuenkmi!

KKC958


958 Spoloenstvo so zosnulmi.(1371) Putujca Cirkev vemi dobre pochopila toto spoloenstvo celho tajomnho tela Jeia Krista, a preto si u od prvotnch ias kresanstva vemi nbone uctievala pamiatku zosnulch; a kee je svt a spasiten mylienka modli sa za mtvych,(1032, 1689) aby boli zbaven hriechov, obetovala za nich aj prosby. Naa modlitba za nich im me nielen pomha, ale me urobi innm aj ich orodovanie za ns.

KKC959


959 V jednej Boej rodine. Ke my vetci, ktor sme Bomi synmi a tvorme v Kristovi jednu rodinu,(1027) sme medzi sebou spojen vo vzjomnej lske a spolonej oslave Najsvtejej Trojice, odpovedme na najhlbie povolanie Cirkvi.

KKC960

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

960 Cirkev je spoloenstvo svtch. Tento vraz oznauje predovetkm svt veci (sancta) a najm Eucharistiu, ktorou sa predstavuje a utvra jednota veriacich, ktor tvoria v Kristovi jedno telo.

KKC961

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

961 Tento vraz oznauje aj spoloenstvo svtch osb (sancti) v Kristovi, ktor zomrel za vetkch, take to, o kad rob alebo trp v Kristovi a pre neho, prina itok vetkm.

KKC962

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

962 Verme v spoloenstvo vetkch veriacich v Krista, ie tch, ktor putuj na tejto zemi, tch, o sa po skonen ivota oisuj, i tch, o povaj nebesk blaenos, a vetci spolu tvoria jednu Cirkev. Takisto verme, e v tomto spoloenstve nm pomha milosrdn lska Boha a jeho svtch, ktor ustavine a ochotne vypovaj nae prosby.

KKC1372


1372 Svt Augustn obdivuhodne zhrnul toto uenie, ktor ns povzbudzuje k oraz plnej asti na obete nho Vykupitea,(1140) ktor slvime v Eucharistii:
Cel tto vykpen obec, ie zhromadenie a spoloenstvo svtch, [prina] ako veobecn obetu Bohu Vekaz, ktor obetoval aj seba samho, ke trpel za ns v prirodzenosti sluhu, aby sme boli telom takej vzneenej Hlavy Toto je obeta kresanov: ,My mnoh sme jedno telo v Kristovi (Rim 12,5). A Cirkev ju asto kon aj v Oltrnej sviatosti ktor veriaci poznaj , kde sa jej ukazuje, e v tej veci, ktor obetuje, je sama obetovan.

KKC2006

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: III. Zsluha
       tma: 

2006 Vraz zsluha oznauje vo veobecnosti odplatu,(1723) ktor je nejak spoloenstvo alebo nejak spolonos povinn da niektormu zo svojich lenov za skutok uznvan za dobr alebo zl, zasluhujci si odmenu alebo trest. Zsluha patr k nosti spravodlivosti(1807) poda princpu rovnosti, ktor ju riadi.