SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRozdielnosť božských osôb
Zobrazova/Nezobrazova

KKC254


254 Bosk osoby s od seba skutone odlin. Uctievame si a vyznvame: jedinho Boha(468, 689) nie v tom zmysle, akoby bol osamoten. Otec, Syn a Duch Svt nie s len men, ktor by oznaovali spsoby Boieho bytia, pretoe s medzi sebou skutone odlin: Otec toti nie je Syn, ani Syn nie je Otec, ani Duch Svt nie je Otec alebo Syn. Navzjom sa odliuj vzahmi, ktor vyplvaj z ich pvodu: Otec je ten, ktor plod, Syn je ten, ktor je ploden, a Duch Svt ten, ktor [z oboch] vychdza. Boia jednota je trojjedin.

KKC 266

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 2. odsek OTEC
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

266 Katolcka viera je v tom, e uctievame jednho Boha v Trojici a Trojicu v jednote a pritom nemieame osoby ani nerozdeujeme podstatu: lebo in je osoba Otca, in Syna a in Ducha Svtho; ale jedin je bostvo Otca, Syna a Ducha Svtho, rovnak [je ich] slva a rovnako ven veleba.

KKC689

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: I. Spolon poslanie Syna a Ducha
       tma: 

689 Ten, ktorho Otec poslal do naich sdc, Ducha svojho Syna (Gal 4,6), je skutone Boh.(245) Je jednej podstaty s Otcom a Synom a je od nich neoddeliten tak vo vntornom ivote Trojice, ako aj vo svojom dare lsky svetu. Ale ke sa viera Cirkvi klania Najsvtejej Trojici, ktor dva ivot, je jednej podstaty a je nedeliten,(254) vyznva aj rozdielnos osb. Ke Otec posiela svoje Slovo,(485) posiela vdy aj svojho Ducha: je to spolon poslanie, v ktorom s Syn a Duch rozdielni, ale neoddeliten. Zaiste, zjavuje sa Kristus, viditen obraz neviditenho Boha, ale zjavuje ho Duch Svt.