SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPRIČÍTATEĽNOSŤ skutkov a vín
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1735

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: I. Sloboda a zodpovednos
       tma: 

1735 Pritatenos nejakho inu a zodpovednos za sa mu zni, ba aj zrui nevedomosou, nepozornosou, nsilm, strachom,(597) nvykmi, nezriadenmi nklonnosami a inmi psychickmi alebo socilnymi faktormi.

KKC1860

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 8. lnok HRIECH
     odsek: 
odstavec: IV. Vekos hriechu: smrten a vedn hriech
       tma: 

1860 Nedobrovon nevedomos(1735) me zni, ba aj zrui pritatenos akho previnenia. Ale o nikom sa nepredpoklad, e by nepoznal zsady morlneho zkona, ktor s vpsan do svedomia kadho loveka. Citov popudy, vne mu takisto oslabi(1767) dobrovon a slobodn rz priestupku, podobne ako vonkaj ntlak alebo patologick poruchy. Naja je hriech spchan zo zlomysenosti, z uvenej voby zla.

KKC2125


2125 Pretoe ateizmus odmieta alebo popiera jestvovanie Boha, je hriechom proti nosti nbonosti. (1535) mysel a okolnosti mu znane zni zodpovednos za tto vinu. Na vzniku a rozren ateizmu mu ma nemal podiel veriaci, pokia pre zanedbanie vchovy vo viere alebo pre pomlen vklad uenia, alebo aj pre nedostatky ich nboenskho, mravnho a spoloenskho ivota treba o nich poveda, e skr zahauj, ne odhauj prav tvr Boha a nboenstva.

KKC2355


2355 Prostitcia ura dstojnos osoby, ktor sa prostituuje, m sa zniuje na predmet pohlavnej rozkoe, ktor poskytuje. Ten, kto plat, ako hre proti sebe sammu: poruuje istotu, ku ktorej ho zavzuje jeho krst, a pokvruje svoje telo, chrm Ducha Svtho. Prostitcia je spoloenskou pliagou. Zvyajne postihuje eny, ale aj muov, deti alebo dospievajcu mlde (v tchto dvoch poslednch prpadoch sa hriech zdvojnsobuje pohorenm). Odda sa prostitcii je sce vdy ako hriene, ale bieda, vydieranie a spoloensk tlak(1735) mu zodpovednos za vinu zmeni.