SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOčakávanie príchodu Mesiáša v Izraeli
Zobrazova/Nezobrazova

KKC702

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: III. Duch a Boie Slovo v ase prisben
       tma: 

702 Od zaiatku a po plnos asu (Gal 4,4) zostva spolon poslanie Slova a Otcovho Ducha skryt, ale stle psob. Medzitm Bo Duch pripravuje as Mesia(122) a obaja, hoci ete nie s plne zjaven, s u prisben, aby ich udia oakvali a prijali, ke sa zjavia. Preto ke Cirkev ta Star zkon, skma, o nm Duch, ktor hovoril skrze prorokov, (107) chce poveda o Jeiovi Kristovi.
Slovom proroci tu viera Cirkvi(243) rozumie vetkch tch, ktorch Duch Svt inpiroval pri ivom ohlasovan a pri psan svtch knh tak Starho, ako aj Novho zkona. idovsk tradcia rozliuje Zkon (prvch p knh alebo Pentateuch), Prorokov (nae takzvan historick a prorock knihy) a Spisy (najm poun knihy a almy).

KKC711


711 Ha, ja robm nieo nov (Iz 43,19): zanaj sa rta dve prorock lnie; jedna sa zameriava na oakvanie Mesia,(64, 522) druh na zvestovanie novho Ducha. Zbiehaj sa v malom zvyku, v ude chudobnch, ktor v ndeji oakva potechu Izraela a vykpenie Jeruzalema (Lk 2,25.38).
U sme videli, ako sa na Jeiovi splnili proroctv, ktor sa na neho vzahovali. Tu sa obmedzme na tie, v ktorch zretenejie vidno vzah medzi Mesiom a jeho Duchom.

KKC712


712 Charakteristick rty oakvanho Mesia(439) sa zanaj objavova v knihe o Emanuelovi (Jn 12,41), najm v Iz 11, 1-2:
Z pa Jesseho vypu ratoles
a z jeho koreov vhonok vykvitne.
A spoinie na om duch Pnov:
duch mdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti.

KKC713


713 Mesiove rty s zjaven najm v spevoch o Sluobnkovi. Tieto spevy ohlasuj zmysel Jeiovho umuenia(601) a ukazuj tak spsob, akm vyleje Ducha Svtho, aby oivil mnohch: nie zvonka, ale tak, e prijme nau prirodzenos sluhu (Flp 2,7). Tm, e berie na seba nau smr, me nm udeova svojho vlastnho Ducha ivota.

KKC714


714 Preto Kristus zana ohlasova dobr zves tm, e vzahuje na seba tto sta z Izaia (Lk 4,18-19):
Pnov Duch je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlsal evanjelium chudobnm.
Poslal ma oznmi zajatm, e bud prepusten
a slepm, e bud vidie;
utlanch prepusti na slobodu
a ohlsi Pnov milostiv rok.

KKC715


715 Prorock texty priamo sa tkajce zoslania Ducha Svtho s prorock vroky, v ktorch Boh hovor k srdcu svojho udu reou prisbenia, ktor je podfarben lskou a vernosou. (214) Svt Peter na turne rno vyhlsi, e sa tieto proroctv splnili. Poda tchto prisben Pnov Duch obnov v poslednch asoch srdcia ud tm, e do nich vpe nov zkon;(1965) zhromad a zmieri rozptlen a rozdelen nrody; pretvor prv stvorenie a Boh tam bude prebva s umi v pokoji.

KKC716


716 ud chudobnch, ie ponench a tichch, ktor s celkom odovzdan do tajomnch plnov svojho Boha, tch, o oakvaj spravodlivos nie od ud, ale od Mesia, je nakoniec vekm skrytm dielom Ducha Svtho v ase prisben na pripravenie Kristovho prchodu. Hodnota ich srdca, oistenho a osvietenho Duchom,(368) je opsan v almoch. V tchto chudobnch Duch pripravuje Pnovi ochotn ud (Lk 1,17).