SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNový, evanjeliový zákon a láska
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1965

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1965 Nov alebo evanjeliov zkon je na tomto svete dokonalosou Boieho zkona, prirodzenho i zjavenho.(459) Je Kristovm dielom a je vyjadren najm v rei na vrchu.(581) Je aj dielom Ducha Svtho a skrze neho sa stva vntornm zkonom lsky: Uzavriem s domom Izraela a s domom Jdu nov zmluvu Svoje zkony vlom do ich mysle a vpem do ich srdca; a budem ich Bohom a oni bud mojm udom (Hebr 8,8-10). (715)

KKC1966

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1966 Nov, evanjeliov zkon(1999) je milos Ducha Svtho dan veriacim vierou v Krista. Psob prostrednctvom lsky a pouva Pnovu re na vrchu, aby ns uil, o mme robi, a sviatosti, aby nm dal milos to aj kona.
Ak niekto bude nbone a triezvo uvaova o rei, ktor Jei Kristus povedal na vrchu, ako ju tame v Evanjeliu poda Mata, myslm, e v nej. njde dokonal pravidlo kresanskho ivota, o sa tka achetnch mravov Povedal som to, aby bolo zrejm, e tto re dokonale obsahuje vetky prikzania, ktor stvruj kresansk ivot.

KKC1968

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1968 Evanjeliov zkon zavruje prikzania Zkona. Pnova re na vrchu ani neru, ani neznehodnocuje morlne predpisy starho zkona, ale rozvja ich skryt monosti a vyvodzuje z nich nov poiadavky:(129) zjavuje cel ich bosk a udsk pravdu. Nepridva nov vonkajie predpisy, ale vedie a k obnove korea inov,(582) toti srdca, kde lovek vol medzi istm a neistm, kde sa utvra viera, ndej a lska a s nimi ostatn nosti. Evanjelium tak privdza Zkon k jeho plnosti napodobovanm dokonalosti nebeskho Otca, odpanm nepriateom a modlitbou za prenasledovateov poda vzoru Boej vekodunosti.

KKC1972

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1972 Nov, evanjeliov zkon sa vol zkon lsky,(782) lebo pobda kona skr z lsky, ktor vlieva Duch Svt, ako zo strachu; vol sa aj zkon milosti, lebo prostrednctvom viery a sviatost udeuje silu milosti, aby sme mohli kona; vol sa aj zkon slobody, lebo ns oslobodzuje od zachovvania ritulnych a prvnych predpisov starho zkona, pobda ns kona dobrovone z podnetu lsky(1828) a napokon nm umouje prejs z postavenia sluhu, ktor nevie, o rob jeho pn, do postavenia Kristovho priatea, lebo on nm oznmil vetko, o poul od svojho Otca (Jn 15,15), alebo aj do postavenia syna dedia.

KKC1973

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1973 Evanjeliov zkon obsahuje okrem prikzan(2053) aj evanjeliov rady. Tradin rozliovanie medzi Bomi prikzaniami a evanjeliovmi radami sa zaklad na vzahu k lske,(915) ktor je dokonalosou kresanskho ivota. Prikzania maj odstraova, o je nezluiten s lskou. Evanjeliov rady maj za cie odstraova, o by mohlo preka rozvoju lsky, hoci to nie je s ou v protiklade.

KKC1974

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1974 Evanjeliov rady vyjadruj iv plnos lsky, ktor je stle nespokojn, e nedva ete viac. Svedia o jej elne a pobdaj ns k duchovnej ochote. Dokonalos evanjeliovho zkona(2013) spova podstatne v prikzaniach lsky k Bohu a k blnemu. Evanjeliov rady ukazuj priamejie cesty a vhodnejie prostriedky; treba ich zachovva v slade s povolanm kadho jednotlivca.
Boh nechce, aby vetci zachovvali vetky rady, ale iba tie, ktor s primeran rozlinm osobm, asom, prleitostiam a silm, ako to vyaduje lska. Ve lska ako krovn vetkch nost, prikzan a rd, skrtka vetkch zkonov a vetkch kresanskch skutkov, dva im vetkm miesto, poradie, as a hodnotu.