SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMiešané manželstvá a rozdielnosť kultu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1633


1633 V mnohch krajinch sa vemi asto vyskytuj prpady mieanho manelstva (medzi katolkom a pokrstenm nekatolkom). Tto skutonos vyaduje osobitn pozornos manelov a duchovnch pastierov. Prpad manelstiev s rozdielnosou kultu (medzi katolckym partnerom a nepokrstenm partnerom) si vyaduje ete viu opatrnos.

KKC1634


1634 Rozdielnos vierovyznania medzi manelmi nie je pre manelstvo neprekonatenou prekkou, ak sa im podar da dovedna to, o kad z nich dostal vo svojom spoloenstve, a naui sa jeden od druhho spsob, ako kad z nich ije svoju vernos Kristovi. Neslobodno vak podceova ani akosti mieanch manelstiev. Vyplvaj z toho, e odlenie kresanov ete nie je prekonan. Manelia sa vystavuj nebezpeenstvu, e bud pociova drmu rozdelenia kresanov v samom lone svojej rodiny. Rozdielnos kultu(817) me tieto akosti ete zvi. Rozdielnosti tkajce sa viery, samo chpanie manelstva, ale aj odlin nboensk mentality mu by v manelstve zdrojom napt najm pri vchove det. Vtedy sa me vynori pokuenie nboenskej ahostajnosti.

KKC1635


1635 Poda prva platnho v Latinskej cirkvi miean manelstvo, aby bolo dovolen, potrebuje vslovn povolenie cirkevnej vrchnosti. V prpade rozdielnosti kultu sa pre platnos manelstva vyaduje vslovn dipenz od prekky. Toto povolenie alebo tento dipenz predpoklad, e obidve strnky poznaj a nevyluuj ciele a podstatn vlastnosti manelstva, ako aj to, e katolcka strnka potvrd zvzky s ktormi treba oboznmi aj nekatolcku strnku zachova svoju vieru a zabezpei krst a vchovu det v Katolckej cirkvi.

KKC1636


1636 Vaka ekumenickmu dialgu(821) v mnohch krajinch, mohli zainteresovan kresansk spoloenstv zorganizova spolon pastorciu mieanch manelstiev. Jej lohou je pomha tmto manelskm prom i ich osobitn situciu vo svetle viery. M im aj pomha prekonva naptia medzi povinnosami manelov jednho voi druhmu a voi ich cirkevnm spoloenstvm. M podporova rozvoj toho, o maj vo viere spolon, a ctu voi tomu, o ich rozdeuje.

KKC1637


1637 V manelstvch s rozdielnosou kultu m katolcky manelsk partner osobitn lohu: Lebo neveriaci mu sa posvcuje v ene a neveriaca ena sa posvcuje v bratovi (1Kor 7,14). Pre kresanskho manelskho partnera a pre Cirkev je to vek rados, ak toto posvcovanie vedie k slobodnmu obrteniu druhho manelskho partnera na kresansk vieru. primn manelsk lska, pokorn a trpezliv pestovanie rodinnch nost a vytrval modlitba mu pripravi neveriaceho manelskho partnera na to, aby prijal milos obrtenia.