SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovManželský súhlas ako ľudský čin
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1625

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1625 Hlavnmi astnkmi manelskej zmluvy s mu a ena, pokrsten a slobodn uzavrie manelstvo,(1734) ktor slobodne vyjadria svoj shlas. By slobodnm znamen:
nepodlieha printeniu;
nema prekky zo strany prirodzenho alebo cirkevnho zkona.

KKC1626

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1626 Cirkev povauje vmenu shlasu medzi manelmi(2201) za nevyhnutn prvok, ktor dva vznik manelstvu. Ak shlas chba, manelstvo nejestvuje.

KKC1627

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1627 Shlas spova v udskom kone, ktorm sa manelia navzjom odovzdvaj a prijmaj: Beriem si teba za manelku. Beriem si teba za manela. Tento shlas, ktor manelov vzjomne viae, nachdza svoje zavenie v tom, e sa dvaja stvaj jednm telom (Gn 2,24).

KKC1628

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1628 Shlas m by konom vle kadej zo zmluvnch strn, bez ntlaku alebo vekho strachu vyvolanho zvonku. (1735) Takto shlas neme nahradi nijak udsk moc. Ak tto sloboda chba, manelstvo je neplatn.

KKC1629

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1629 Z tohto dvodu (alebo z inch dvodov, ktor robia manelstvo neplatnm a neuskutonenm od zaiatku ) Cirkev me po preskman prpadu kompetentnm cirkevnm sdom vyhlsi nulitu manelstva (nullitas matrimonii), to zna vyhlsi, e manelstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prpade sa zmluvn strany mu zosobi, ale s povinn plni prirodzen zvzky vyplvajce z predchdzajceho spojenia.

KKC1630

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1630 Kaz (alebo diakon), ktor asistuje pri slven manelstva, prijma v mene Cirkvi shlas manelov a udeuje im poehnanie Cirkvi. Prtomnos sluobnka Cirkvi (ako aj svedkov) vyjadruje viditenm spsobom, e manelstvo je eklezilnou skutonosou.

KKC1631

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1631 Z tohto dvodu Cirkev normlne vyaduje od svojich veriacich cirkevn formu uzavretia manelstva. Viacero dvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia:
sviatostn manelstvo je liturgick kon.(1069) Preto je vhodn, aby sa slvilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
manelstvo uvdza do cirkevnho stavu(1537) (ordo), vytvra prva a povinnosti v Cirkvi medzi manelmi a voi deom;
pretoe manelstvo je ivotnm stavom v Cirkvi, je potrebn, aby bola istota o uzavret manelstva (odtia povinnos ma svedkov);
verejn rz shlasu chrni manelsk shlas,(2365) ke raz bol dan, a pomha zosta mu vernm.

KKC1632

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1632 Aby shlas manelov bol slobodnm a zodpovednm konom a manelsk zmluva mala pevn a trvce udsk a kresansk zklady, prprava na manelstvo je nanajv dleit.
Prvoradou cestou tejto prpravy(2206) je prklad a pouenie rodiov a rodn.
Duchovn pastieri a kresansk spoloenstvo ako Boia rodina maj nenahraditen lohu pri odovzdvan udskch a kresanskch hodnt manelstva a rodiny, a to tm viac, e v sasnosti mnoho mladch ud skusuje nsledky rozbitch rodn, ktor tto prpravu u dostaujco nezabezpeuj:
Mladch treba predovetkm v samej rodine vhodne a vas poui o vzneenosti, poslan a prejavoch manelskej lsky, aby vychovan v cte k istote mohli prejs v primeranom veku od estnho zasnbenia do manelstva. (2350)