SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMRAVNÁ NEPORUŠENOSŤ (osoby)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2338

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2338 ist osoba si zachovva neporuenos sl ivota a lsky, ktor s v nej uloen. Tto neporuenos zabezpeuje jednotu osoby a stavia sa proti kadmu sprvaniu, ktor by ju naruilo. Nepripa dvojtvrny ivot ani dvojzmyseln rei.

KKC2339

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2339 istota predpoklad naui sa sebaovldaniu, ktor je vchovou k udskej slobode. Alternatva je zrejm: alebo lovek ovlda svoje vne a nadobudne pokoj, alebo sa nech nimi zotroi a stane sa neastnm. Dstojnos loveka si vyaduje, aby konal poda vedomej a slobodnej voby, ie pohnan a veden osobnm presvedenm, a nie pod vplyvom slepho vntornho popudu alebo z isto vonkajieho dontenia. Tto dstojnos lovek nadobda vtedy, ke sa oslobod(1767) od akhokovek zajatia vn a ide za svojm cieom slobodnou vobou dobra, priom si inne a vynachdzavm silm zaobstarva vhodn prostriedky.

KKC2340

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2340 Kto chce zosta vern svojim krstnm subom a odolva pokueniam, m si da zlea, aby pouval na to prostriedky, ako je sebapoznanie, praktizovanie askzy prispsobenej situcim,(2015) v ktorch sa nachdza, poslunos Bom prikzaniam, praktizovanie morlnych nost a vernos modlitbe. Zdranlivos ns sstreuje a privdza k jednote, od ktorej sme sa rozptlili na mnoh veci.

KKC2341

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2341 nos istoty podlieha zkladnej nosti miernosti,(1809) ktor m za cie prenikn rozumom vne a tby udskej zmyslovosti.

KKC2342

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2342 Sebaovldanie je dlhotrvajca snaha. Nemono ho nikdy poklada za dosiahnut raz navdy. Predpoklad silie zana vdy znova vo vetkch obdobiach ivota. (407) Vyadovan silie me by intenzvnejie v uritch obdobiach, naprklad ke sa formuje osobnos, v detstve a poas dospievania.

KKC2343

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2343 istota m svoje zkony rastu, ktor prechdzaj stupami poznaenmi nedokonalosou a vemi asto aj hriechom.(2223) ist a nostn lovek sa zo da na de formuje svojimi poetnmi slobodnmi rozhodnutiami. Preto poznva, miluje a kon morlne dobro poda stupov svojho rastu.

KKC2344

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2344 istota je nanajv osobnou lohou. Zaha aj kultrne silie, pretoe pokrok udskej osoby a rozvoj samej spolonosti s navzjom zvisl. (2525) istota predpoklad repektovanie prv osoby, najm prva dosta tak informciu a vchovu, ktor repektuj morlne a duchovn dimenzie udskho ivota.

KKC2345

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2345 istota je morlna nos.(1810) Je aj Bom darom, milosou, ovocm Ducha. Duch Svt dva schopnos napodobova Kristovu istotu tomu kto bol znovuzroden vodou krstu.