SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMANŽELSTVO - Previnenia proti dôstojnosti manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2380

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Previnenia proti dstojnosti manelstva
       tma: 

2380 Cudzolostvo. Toto slovo oznauje manelsk neveru. Ke dvaja partneri, z ktorch je aspo jeden zosoben, nadviau medzi sebou pohlavn styk, hoci aj chvkov, dopaj sa cudzolostva. Kristus odsudzuje cudzolostvo spchan aj jednoduchou tbou. ieste prikzanie a Nov zkon absoltne zakazuj cudzolostvo. (1611) Proroci poukazuj na jeho zvanos. V cudzolostve vidia obraz hriechu modlosluby.

KKC2381

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Previnenia proti dstojnosti manelstva
       tma: 

2381 Cudzolostvo je uritou nespravodlivosou. Kto sa ho dopa, nedodriava svoje zvzky.(1640) Poruuje znak zmluvy, ktorm je manelsk zvzok, nara prvo manelskho partnera a ohrozuje ustanovize manelstva tm, e poruuje zmluvu, ktor je jej zkladom. Vystavuje nebezpeenstvu dobro udskho plodenia a dobro det, ktor potrebuj trval zvzok rodiov.

KKC2382


2382 Pn Jei nstojil na pvodnom mysle Stvoritea, ktor chcel, aby bolo manelstvo nerozluiteu. (1614) Ru stupky, ktor vkzli do starho zkona.
Medzi pokrstenmi platne uzavret a [manelskm konom] zaven manelstvo [matrimonium ratum et consummatum] neme by rozviazan nijakou udskou mocou a z nijakho dvodu, iba smrou.

KKC2383


2383 Odluka manelov,(1694) pri ktorej vak pretrvva manelsk zvzok, me by oprvnen v niektorch prpadoch predvdanch knonickm prvom.
Ak civiln rozvod je jedin mon spsob, ako zaisti urit legitmne prva, ako je starostlivos o deti alebo ochrana majetku, me sa tolerova a nie je morlnym previnenm.

KKC2384


2384 Rozvod je akm previnenm(1650) proti prirodzenmu zkonu. Nrokuje si zrui zmluvu, ktor manelia slobodne uzavreli, e bud i spolu a do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spsy, ktorej je sviatostn manelstvo znakom. Uzavretie novho zvzku, aj keby ho civiln zkon uznval, ete zvuje poruenie zmluvy: manelsk partner, ktor sa znovu zosobi, sa v tomto prpade nachdza v situcii trvalho a verejnho cudzolostva:
Ke mu prepust manelku, nie je mu dovolen, aby si vzal in; ani nie je dovolen, aby si in vzal za manelku tak, ktor manel odpudil.

KKC2385


2385 Nemorlna povaha rozvodu vyplva aj z neporiadku, ktor vna do rodinnej bunky a do spolonosti. Tento neporiadok m za nsledok vne kody: pre manelskho partnera, ktor zostane opusten; pre deti, ktor rozchod rodiov hlboko zrauje a ktor s asto predmetom sporu medzi nimi; pre spolonos, pre ktor je rozvod svojimi nkazlivmi inkami skutonou socilnou pliagou.

KKC2386


2386 Me sa sta, e jeden z manelov je nevinnou obeou rozvodu vyhlsenho civilnm zkonom; takto manelsk partner sa neprehreuje proti morlnemu prkazu. Je vek rozdiel medzi manelskm partnerom, ktor sa primne snail by vernm sviatosti manelstva a je nespravodlivo opusten, a tm partnerom, ktor svojou akou vinou ni(1640) knonicky platn manelstvo.

KKC2387


2387 Je pochopiten drma loveka, ktor sa chce obrti a i poda evanjelia, a zist, e mus prepusti jednu alebo viacero ien, s ktormi sa roky podieal na manelskom ivote.(1610) Ale polygamia (mnohoenstvo) nie je v zhode s morlnym zkonom. Radiklne protire manelskmu spoloenstvu: priamo toti popiera Bo pln, ako bol zjaven na samom zaiatku, lebo je v rozpore s rovnakou osobnou dstojnosou mua a eny, ktor sa v manelstve dvaj jeden druhmu s celou, a preto jedinou a vlunou lskou. Kresan, ktor predtm il v mnohoenstve, m z dvodu spravodlivosti zvan povinnos dodriava zvzky, ktor vzal na seba voi svojim bvalm manelkm a voi svojim deom.

KKC2388


2388 Krvismilstvo (incestus)(2356) oznauje intmne styky medzi pokrvnmi alebo prbuznmi v takom stupni, ktor nedovouje uzavrie medzi nimi manelstvo. Svt Pavol odsudzuje toto mimoriadne ak previnenie: Ba pou aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, aby mal niekto manelku svojho otca Ja som u rozhodol, e toho, o to urobil, treba v mene nho Pna Jeia vyda satanovi na zhubu tela (1Kor 5,1.4-5). Krvismilstvo ni rodinn vzahy(2207) a znamen padok do ivonosti.

KKC2389


2389 K incestu mono priradi pohlavn zneuvania pchan dospelmi na deoch alebo na dospievajcich zverench ich opatere. V takom prpade sa previnenie znsobuje tm, e ide o pohorliv skutok(2285) proti fyzickej a morlnej neporuitenosti mladch, ktor tm ostan poznaen na cel ivot, a o zneuctenie vchovnej zodpovednosti.

KKC2390


2390 Von zvzok (von lska) jestvuje vtedy, ke mu a ena odmietaj da prvnu a verejn formu vzahu,(1631) ktor zaha v sebe sexulnu intmnos.
Vraz von zvzok je zavdzajci. o me znamena ak zvzok, v ktorom sa osoby navzjom nezavzuj a tm dokazuj nedostatok dvery k druhmu, k sebe alebo v budcnos?
Vraz von zvzok sa vzahuje na rozlin situcie: konkubint, odmietanie manelstva ako takho, neschopnos zaviaza sa dlhodobmi zvzkami. Vetky tieto situcie uraj dstojnos manelstva, niia samu ideu rodiny a oslabuj zmysel pre vernos.(2353) S v rozpore s morlnym zkonom: pohlavn kon m ma miesto jedine v manelstve. Mimo neho je vdy akm hriechom a vyluuje zo sviatostnho prijmania.(1385)

KKC2391


2391 Dnes sa mnoh dovolvaj akhosi prva na skku vtedy, ke jestvuje mysel uzavrie manelstvo. Nech je akokovek pevn predsavzatie tch, o sa viau predasnmi pohlavnmi stykmi, tieto styky nemu zabezpei primnos a vernos medziosobnho vzahu mua a eny a najm chrni ho pred nestlosou vn a ubovle. Telesn spojenie je morlne oprvnen iba vtedy, ke sa utvorilo definitvne spoloenstvo ivota(2364) medzi muom a enou. udsk lska nepripa skku. Vyaduje pln a definitvne vzjomn darovanie sa osb.