SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMANŽELSKÁ VERNOSŤ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1646


1646 Manelsk lska samou svojou povahou vyaduje od manelov neporuiten vernos. Vyplva to z daru seba samch, ktorm sa manelia odovzdvaj jeden druhmu. Lska chce by definitvna. Neme trva iba do novho rozhodnutia. Toto dvern spojenie, ie vzjomn darovanie dvoch osb, ako aj dobro det vyaduj pln vernos manelov a drazne poaduj ich nerozluiten jednotu.

KKC1647


1647 Najhlbm dvodom je vernos Boha svojej zmluve a vernos Krista svojej Cirkvi. Sviatos manelstva rob manelov schopnmi, aby tto vernos predstavovali a vydvali o nej svedectvo. Sviatosou nadobda nerozluitenos manelstva nov a hlb vznam.

KKC1648


1648 Me sa zda ak, ba dokonca nemon spoji sa na cel ivot s jednou osobou. Preto je vemi dleit ohlasova dobr zves, e Boh ns miluje definitvnou a neodvolatenou lskou, e manelia maj as na tejto lske, ktor ich vedie a posiluje, a e svojou vernosou mu by svedkami vernej Boej lsky. Manelia, ktor s pomocou Boej milosti vydvaj takto svedectvo, asto vo vemi akch podmienkach, si zasluhuj vanos a podporu cirkevnho spoloenstva.

KKC1649


1649 S vak situcie, v ktorch sa manelsk spoluitie stva z najrozlinejch dvodov prakticky nemonm. V takchto prpadoch Cirkev pripa fyzick rozluku(2383) manelov a koniec spoluitia. Pred Bohom vak manelia neprestvaj by manelom a manelkou; nemu uzavrie nov zvzok. V takejto akej situcii najlepm rieenm by bolo zmierenie, ak je to mon. Kresansk spoloenstvo je povolan pomha tmto osobm, aby kresansky prevali svoju situciu vern svojmu manelskmu zvzku, ktor ostva nerozluiten.

KKC1650


1650 Dnes je v mnohch krajinch vek poet katolkov, ktor sa uchyuj k rozvodu(2384) poda obianskych zkonov a civilne uzatvraj nov zvzok. Cirkev, vern slovm Jeia Krista (Mk 10,11-12), je presveden, e neme uzna nov zvzok za platn, ak je platn prv manelstvo. Ak sa rozveden zosobili civilne, nachdzaj sa v situcii, ktor objektvne poruuje Bo zkon. Preto nemu pristupova k prijmaniu Eucharistie, km tto situcia trv. Z toho istho dvodu nemu vykonva v Cirkvi ist zodpovedn funkcie. Zmierenie sviatosou poknia sa me udeli len tm, o utuj, e poruili znak zmluvy a vernosti Kristovi, a zavzuj sa i v plnej zdranlivosti.

KKC1651


1651 Voi kresanom, ktor ij v takejto situcii a ktor si asto zachovaj vieru a elaj si kresansky vychovva svoje deti, kazi a cel spoloenstvo maj prejavova pozorn starostlivos, aby sa nepovaovali akoby za odlench od Cirkvi, na ktorej ivote sa ako pokrsten mu a maj zastova
Treba ich povzbudzova, aby povali Boie slovo, zastovali sa na obete svtej ome, vytrvalo sa modlili, konali skutky lsky a podporovali podujatia spoloenstva v prospech spravodlivosti, vychovvali svoje deti v kresanskej viere, pestovali ducha kajcnosti a konali skutky poknia, a tak si de o de vyprosovali Boiu milos.

KKC2364

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: MANELSK VERNOS

2364 Manelsk pr vytvra dvern spoloenstvo(1603) manelskho ivota a lsky, ktor ustanovil Stvorite a vybavil vlastnmi zkonmi. Je zaloen na manelskej zmluve, ie na neodvolatenom osobnom shlase. Manelia sa definitvne a plne dvaj jeden druhmu. Nie s viac dvaja, ale u tvoria jedno telo. Zmluva, ktor manelia slobodne uzavreli, im uklad povinnos zachova ju jedin a nerozluiten. (1615) o Boh spojil, nech lovek nerozluuje (Mk 10,9).

KKC2365

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: MANELSK VERNOS

2365 Vernos vyjadruje stlos v dodriavan danho slova. Boh je vern. Sviatos manelstva vovdza mua a enu do tajomstva vernosti(1640) Krista voi jeho Cirkvi. Manelskou istotou vydvaj pred svetom svedectvo o tomto tajomstve.
Svt Jn Zlatosty odpora mladm manelom, aby svojej manelke hovorili takto: Privinul som a k sebe, milujem a a dvam ti prednos aj pred svojm ivotom. Ve teraj ivot je nim, a preto prosm, povzbudzujem a robm vetko, aby sme tak dstojne vedeli preva tento ivot, eby sme mohli aj tam v budcom veku i spolu s vekou istotou Tvojej lske dvam prednos pred vetkm; a ni by mi nebolo tak neprjemn ako to, e by som sa niekedy s tebou nezhodoval.