SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska k Bohu a blížnemu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1822

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1822 Lska je teologlna nos,(1723) ktorou milujeme Boha nadovetko pre neho samho a svojho blneho z lsky k Bohu ako seba samch.

KKC 1840

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1840 Teologlne nosti robia kresanov schopnmi i vo vzahu s Najsvtejou Trojicou. Ich pvodcom, dvodom a predmetom je Boh, ktorho lovek poznva vierou, v ktorho dfa a ktorho miluje pre neho samho.

KKC1844

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1844 Lskou milujeme Boha nadovetko a svojho blneho z lsky k Bohu ako seba samch. Lska je zvzkom dokonalosti (Kol 3,14) a formou (vntornou nplou) vetkch nost.

KKC2055

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UITE, O MM ROBI?

2055 Ke mu poloia otzku: Ktor prikzanie v Zkone je najvie? (Mt 22,36), Jei odpoved: Milova bude Pna,(129) svojho Boha, celm svojm srdcom, celou svojou duou a celou svojou mysou! To je najvie a prv prikzanie. Druh je mu podobn: Milova bude svojho blneho ako seba samho! Na tchto dvoch prikzaniach spova cel Zkon i Proroci (Mt 22,37-40). Desatoro (Dekalg) sa m vysvetova vo svetle tohto dvojitho a jedinho prikzania lsky, ktor je plnosou Zkona:
Lebo: Nescudzolo! Nezabije! Nepokradne! Nepoiada! a ktorkovek in prikzanie je zahrnut v tomto slove: Milova bude svojho blneho ako seba samho! Lska nerob zle blnemu; teda naplnenm zkona je lska (Rim 13,9-10).

KKC2086


2086 Prv [z prikzan] obsahuje prikzanie viery, ndeje a lsky. Lebo ke hovorme, e Boh je stly, nemeniten,(212) stle ten ist, vern, vyznvame to sprvne, bez akejkovek nespravodlivosti. Z toho vyplva, e ke shlasme s jeho vrokmi, musme mu plne veri a dverova. Kto vak uvauje o jeho vemohcnosti, ochote a nklonnosti robi dobro, mohol by nevklada do neho cel svoju ndej? A ke pozer na bohatstvo jeho dobroty a lsky, ktorm ns zahrnul, mohol by ho nemilova? Z toho vyplva ten zaiatok a ten zver, ktor Boh pouva v Psme, ke nieo prikazuje a nariauje: Ja som Pn. (2061)

KKC2093


2093 Viera v Boiu lsku zaha vzvu a povinnos odpoveda na Boiu lsku primnou lskou. Prv prikzanie nm prikazuje milova Boha nadovetko a vetky stvorenia pre neho a kvli nemu.