SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus, druhá osoba Najsvätejšej Trojice
Zobrazova/Nezobrazova

KKC466


466 Nestorinska herza videla v Kristovi udsk osobu spojen s boskou osobou Boieho Syna. Proti tomuto bludu svt Cyril Alexandrijsk a tret ekumenick koncil zhromaden v Efeze roku 431 vyznali: Slovo tm, e hypostaticky [vo svojej osobe] zjednotilo so sebou telo oiven rozumovou duou sa stalo lovekom Kristova udsk prirodzenos nem in subjekt ako bosk osobu Boieho Syna, ktor tto prirodzenos prijal a urobil svojou u od svojho poatia. Preto Efezsk koncil v roku 431 vyhlsil, e Mria sa udskm poatm Boieho Syna(495) vo svojom lone skutone stala Boou Matkou: Bohorodikou nie preto, e by prirodzenos Slova a jeho bostvo bolo prijalo zaiatok svojho pvodu zo svtej Panny, ale preto, e si z nej vzalo svt telo obdaren rozumovou duou, s ktorm je Boie Slovo hypostaticky zjednoten, a preto sa hovor, e sa narodilo poda tela.

KKC468


468 Po Chalcednskom koncile niektor urobili z Kristovej udskej prirodzenosti akoby osobn subjekt. Proti nim piaty ekumenick koncil v Carihrade roku 553 vyznal jeho jednu hypostzu [osobu], ktorou je [n] Pn Jei Kristus, jeden zo Svtej Trojice. (254) Teda vetko v Kristovej udskej prirodzenosti sa m pripisova jeho boskej osobe ako jeho vlastnmu subjektu, nielen zzraky, ale aj utrpenie, ba aj smr:(616) N Pn Jei Kristus, ktor bol ukriovan v tele, je prav Boh, Pn slvy a jeden zo Svtej Trojice.

KKC470


470 Skutonos, e v tajomnom zjednoten pri vtelen bola udsk prirodzenos prijat, nie znien (assumpta, non perempta), priviedla Cirkev v priebehu storo k tomu, aby vyznvala pln skutonos tak Kristovej udskej due s jej konmi rozumu a vle, ako aj jeho udskho tela. Ale pritom zakadm musela pripomna, e Kristova udsk prirodzenos patr ako vlastn boskej osobe Boieho Syna,(516) ktor ju prijal. Vetko, m Kristus je a o v udskej prirodzenosti rob, patr jednmu z Trojice. Teda Bo Syn dva svojej udskej prirodzenosti(626) svoj vlastn spsob osobnho jestvovania v Trojici. Takto Kristus vo svojej dui, ako aj vo svojom tele udsky prejavuje bosk sprvanie Trojice:
Bo Syn pracoval udskmi rukami, myslel udskm rozumom, konal udskou vou, miloval udskm srdcom.(2599) Naroden z Mrie Panny sa naozaj stal jednm z ns, vo vetkom nm podobn okrem hriechu.

KKC 473


473 Toto skutone udsk poznanie Boieho Syna vak sasne vyjadrovalo bosk ivot jeho osoby. Bo Syn poznal vetko; a skrze neho lovek, ktorho si obliekol; nie prirodzenosou, ale preto, e bol zjednoten so Slovom udsk prirodzenos, kee bola zjednoten so Slovom, poznala vetko a prejavovala v sebe tieto bosk a vzneen veci. (240) Je to predovetkm dvern a bezprostredn poznanie, ktor m vtelen Bo Syn o svojom Otcovi. Syn aj vo svojom udskom poznan prejavoval bosk schopnos prenika do tajnch mylienok udskch sdc.

KKC477


477 Cirkev zrove vdy uznvala, e v Jeiovom tele Boh, neviditen ven Slovo priiel medzi ns ako viditen lovek. Ve individulne osobitosti Kristovho tela vyjadruj bosk osobu Boieho Syna. On si natoko osvojil rty svojho udskho tela, e ke s namaovan na svtom obraze mono ich uctieva, lebo veriaci, ktor uctieva obraz, uctieva v om osobu toho, ktor je na om namaovan.

KKC481


481 Jei Kristus m dve prirodzenosti, bosk a udsk, ktor nie s zmiean, ale spojen v jedinej osobe Boieho Syna.

KKC483


483 Vtelenie je teda tajomstvo obdivuhodnho spojenia boskej a udskej prirodzenosti v jedinej osobe Slova.

KKC626


626 Kee Pvodca ivota, ktor bol zabit, je vskutku ten ist ako iv, ktor vstal z mtvych, bolo potrebn, aby bosk osoba Boieho Syna zostala naalej spojen so svojou duou i so svojm telom(470, 650) oddelenmi od seba smrou:
Hoci Kristus ako lovek zomrel a jeho svt dua bola oddelen od jeho nepokvrnenho tela, bostvo nebolo nijako oddelen od nich, t. j. ani od due, ani od tela: preto ani jedin osoba nebola rozdelen na dve [osoby]. Lebo [Kristovo] telo a jeho dua od zaiatku jestvovali spolu v osobe Slova; a hoci boli pri smrti od seba oddelen, obidve zostali spojen s jedinou osobou Slova, vaka ktorej jestvovali.